Co jest istotne w budowaniu eko świadomości firmy?

Przede wszystkim, jak zawsze kluczowi są pracownicy. Bez ich osobistego zaangażowania wprowadzanie zmian proekologicznych skazane jest na porażkę. Świadomi, odpowiednio wyszkoleni i zaangażowani ludzie, to gwarancja skuteczności działań w zakresie pozytywnego wpływu na środowisko.

Jak wprowadzanie zmian proekologicznych wpływa na ZT Bielmar?

Ochrona środowiska ma szczególne znaczenie w przypadku firm prowadzących działalność produkcyjną. Tak jest również w ZT Bielmar. Myślę, że wprowadzenie zmian proekologicznych pozwoliło naszej firmie nie tylko zyskać wizerunkowo czy budować przewagę konkurencyjną lecz co równie istotne, realnie ograniczyć koszty.

W jaki sposób?

W naszym zakładzie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów przemysłowych i odpadów komunalnych. Sporą część selektywnie zebranych odpadów przemysłowych sprzedajemy w postaci surowców wtórnych tj. makulaturę (papier, tektura), czyste opakowania z tworzyw sztucznych (worki z polietylenu, paski spinające z polipropylenu oraz butelki PET), złom czy elektrozłom. Dzięki racjonalnej gospodarce odpadami, rachunek kosztów gospodarowania odpadami jest dodatni.

Co dzieje się z pozostałymi odpadami?

Przekazywane są za potwierdzeniem „Karty Przekazania Odpadu” do dalszego zagospodarowania innym podmiotom gospodarczym posiadającym stosowne pozwolenia w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów. Odpady przemysłowe wykorzystywane są do produkcji biogazu, paliw alternatywnych. Odpady komunalne z kolei zbierane są selektywnie na frakcję „suchą” i frakcję „mokrą”.

A co z recyclingiem?

Recycling pozostałości po opakowaniach naszych produktów jest ważnym elementem gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Obowiązek ten realizujemy z Organizacją Odzysku Opakowań INTERSEROH S.A. Przystąpiliśmy również do Porozumienia Polskiej Izby Odzysku i recyclingu Opakowań z Marszałkiem Województwa Łódzkiego w zakresie utworzenia systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych.

Jednym z wymogów prawnych ciążących na producentach opakowań i produktów w opakowaniach jest obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych?

Tak. Kampanie edukacyjne są obligatoryjne dla wszystkich przedsiębiorców. Pod pojęciem kampanii edukacyjnej kryje się każde działanie mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa i dotyczące prawidłowego postępowania z odpadami opakowaniowymi. Obowiązek ten realizujemy z Organizacją Odzysku Opakowań INTERSEROH S.A.