W lipcu Niemcy przejmują na rok przewodnictwo w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, najważniejszym gremium współpracy w regionie nadbałtyckim. W oparciu o istotne inicjatywy ustępującej prezydencji norweskiej, zwłaszcza w dziedzinie polityki morskiej oraz zwalczania handlu ludźmi, Rada Państw Morza Bałtyckiego stawiać będzie czoła nowym wyzwaniom. Co - wspólnie z partnerami z regionu Morza Bałtyckiego - chcemy w tym czasie zdziałać?

Priorytetem jest zachowanie Morza Bałtyckiego jako zdrowego i żywotnego ekosystemu. Tylko wspólnymi siłami państwa zdołają w sposób skuteczny uporać się z zanieczyszczeniem Bałtyku pochodzącym zwłaszcza z rolnictwa, przemysłu i gospodarstw indywidualnych. W ramach konferencji klimatycznej Rada Państw Morza Bałtyckiego będzie też przyczyniać się do rozwoju strategii adaptacji do zmian klimatu w całym regionie Morza Bałtyckiego.

Prawie jedną trzecią swych osiągnięć gospodarczych Europa zawdzięcza krajom nadbałtyckim. Region Morza Bałtyckiego jest tym samym jednym z najważniejszych ośrodków gospodarczych na świecie. Dysproporcje ekonomiczne istniejące między wschodnimi i zachodnimi regionami nadbałtyckimi są mniejsze, choć ciągle odczuwalne. Z pomocą regionalnego partnerstwa na rzecz modernizacji chcemy w czasie trwania niemieckiego i następującego po nim rosyjskiego przewodnictwa w Radzie Państw Morza Bałtyckiego nadać tu nowe impulsy sprzyjające integracji regionu.

Dysponujący gęstą siecią uczelni i instytucji badawczych region Morza Bałtyckiego jest dobrze przygotowany do przyjęcia modelu społeczeństwa opartego na wiedzy. Dzięki wzmożonej wymianie naszej młodzieży, młodej kadry naukowej i fachowców istnieje możliwość jeszcze bardziej intensywnego wykorzystania tego ważnego przyszłościowego potencjału z myślą o dalszym rozwoju całego regionu.

Po Morzu Bałtyckim pływa codziennie przeszło 2000 statków, co sprawia, że akwen ten stał się jednym z centralnych węzłów komunikacyjnych w Europie. Rozwój infrastruktury transportowej i poprawa bezpieczeństwa żeglugi są zatem elementarnymi polami współpracy. Aby promować nowatorskie rozwiązania, Rada Państw Morza Bałtyckiego wspiera współpracę organizacji gospodarczych i naukowych. Istnieje potrzeba dalszego rozwoju żeglugi morskiej jako konkurencyjnego środka transportu. Regionalny przemysł stoczniowy musi się jednocześnie nastawić na przestrzeganie bardziej zaostrzonych przepisów dotyczących zanieczyszczeń emitowanych przez statki. Redukcja tych zanieczyszczeń stanowi jeden z elementów walki ze zmianami klimatycznymi. Do napędu statków pływających po Bałtyku należy na większą skalę stosować alternatywne, przyjazne dla środowiska paliwa takie jak gaz płynny. W regionie Morza Bałtyckiego ciągle jednak brakuje do tego niezbędnej infrastruktury. Osiągnięcie postępu na tym polu jest jednym z naszych wspólnych wyzwań.

Współpraca w sektorze energetycznym należy do ważnych długoterminowych priorytetów polityki dotyczącej Morza Bałtyckiego. Obserwujemy tu istnienie różnych trendów: podczas gdy Niemcy wycofują się z energetyki jądrowej, w Kaliningradzie i w Finlandii powstają nowe elektrownie atomowe. Jednocześnie pięć z ośmiu państw o najbardziej ambitnych planach rozwojowych związanych z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii to kraje nadbałtyckie. Szwecja, Finlandia i Łotwa chcą już w roku 2020 czerpać przeszło jedną trzecią energii ze źródeł odnawialnych. Podstawą skutecznej polityki energetycznej regionu Morza Bałtyckiego jest zatem oparty na zaufaniu dialog z udziałem wszystkich zainteresowanych. Oprócz kwestii bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju sieci energetycznych główne priorytety tej polityki to rozszerzenie skali wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz podwyższenie efektywności energetycznej.

Norwegia i Niemcy chcą, by Rada Państw Morza Bałtyckiego stała się nowoczesnym i prężnie działającym gremium. Wszystkie państwa członkowskie współpracują ze sobą w Radzie na równych zasadach. W jej ramach mogą się także zrzeszać, reprezentując swoje konkretne interesy, landy niemieckie i jednostki regionalne innych państw członkowskich. Także pod przewodnictwem Niemiec Rada Państw Morza Bałtyckiego nadal będzie wnosić cenny wkład w proces integracji regionu Morza Bałtyckiego.