Na pytanie o to, co zmieniło się w Polsce na lepsze od 1989 r., respondenci wskazują najczęściej na dwie grupy spraw. Pierwsza obejmuje korzyści wynikające z urynkowienia gospodarki, np. poprawę zaopatrzenia sklepów, ogólny wzrost stopy życiowej, wprowadzenie wolnego rynku. Druga dotyczy korzyści wynikających z posiadanych swobód, takich jak swoboda podróżowania, swobody obywatelskie, a także wolność gospodarcza, wolność słowa, wolność polityczna.

Najwięcej badanych (25 proc.) mówiło o tym, że w ciągu ostatnich 20 lat najważniejszą zmianą na lepsze były poprawa zaopatrzenia w sklepach i możliwość swobodnego kupowania (likwidacja kartek). Nieco mniej odpowiedzi (21 proc.) dotyczyło swobody podróżowania, otwarcia granic oraz zniesienia wiz dzięki wejściu naszego kraju do strefy Schengen.

Tegoroczny sondaż pokazuje, że Polacy zaczynają zwracać uwagę na dziedziny, o których nie mówili 10 lat temu, takie jak: ochrona środowiska i ekologia, większa zaradność ludzi, przedsiębiorczość, możliwość pracy za granicą, poprawa relacji między ludźmi, wolności obywatelskie, swoboda obyczajów, równouprawnienie i tolerancja.

>>> Przeczytaj, jak żyło się w PRL

Jeśli chodzi o dziedziny, w których - zdaniem badanych - od roku 1989 zmieniło się w Polsce na gorsze, można mówić o trzech grupach. Pierwsza związana jest z rynkiem pracy - problemem bezrobocia i likwidacji zakładów pracy, druga wiąże się z brakiem pieniędzy - biedą i rosnącymi kosztami utrzymania, a trzecia - z pogarszającą się jakością świadczeń zdrowotnych i systmem opieki socjalnej.

Sondaż przeprowadził CBOS w dniach 9-15 stycznia 2009 r. na liczącej 1089 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.