Posłowie jednocześnie odrzucili wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu nowelizacji ustawy, którą przygotował klub Kukiz'15.

Projekt nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym pojawił się na stronach sejmowych wczoraj późnym wieczorem. PiS proponuje zmiany, wedle których Trybunał Konstytucyjny ma orzekać w pełnym składzie przy obecności co najmniej 13 sędziów. Orzeczenia zaś mają zapadać większością dwóch trzecich głosów. Obecnie pełny skład to 9 sędziów, a orzeczenia zapadają większością głosów. Osoba wybrana na sędziego Trybunału Konstytucyjnego będzie składać ślubowanie marszałkowi Sejmu, a nie prezydentowi.

W projekcie PiS znalazł się też przepis, że jeżeli postępowanie wszczęte przed wejściem w życie ustawy nie jest prowadzone przez skład sędziów określony w tej ustawie, postępowanie wszczyna się na nowo.

Trybunał będzie mógł orzekać również w składzie siedmioosobowym, ale tylko w sprawach zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie. Skład trzech sędziów będzie możliwy w sprawach nadania dalszego biegu lub odmowy nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej oraz wyłączenia sędziego.

Projekt PiS umożliwia również przeniesienie siedziby Trybunału Konstytucyjnego z Warszawy. Usunięto bowiem zapis stanowiący o tym, że ma się ona znajdować w stolicy. Jak czytamy w uzasadnieniu autorzy projektu chcą nawiązać w ten sposób do koncepcji przełamania podziału na Warszawę i resztę Polski. - Celem tego jest dowartościowanie innych ośrodków miejskich, w szczególności Polski wschodniej - czytamy w uzasadnieniu.

Przedstawicielem wnioskodawców nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest poseł PiS Stanisław Piotrowicz.