• ~będąc lekarką
  (2014-04-19 15:37)
  ciekawe za ile chce sprzedać swoje dziewictwo
 • ~tak
  (2014-02-20 18:41)
  a kto ta tepa krowe pawlowicz bierze powaznie i uwaza za "wplywowa". Przeciez ten chlew wplyw moze jedynie ma na swoj stolec, choc sadzac po jadzie jaki produkuje to chyba ZADEN. WSTYD I HANBA by takie cuchnace nic wstawiac miedzy powazne, uczciwe kobiety PRACUJACE a nie ujadajace jedynie
 • ~DOBRZE ZE NIE MAM Z NIMI NIC WSPOLNEGO
  (2014-04-20 17:09)
  BAKALARZ RADZIO Z ANKA JABLONKA W ETOLI Z KOTA WYGLADAJA JAK PRZEZ OKNO
  A GDZIE JEST HENKA KRZYWONOS, ANKA GRODZKA I ANKA DZIADZIA?
  ALE TOWARZYCHO?
 • ~gość
  (2014-12-18 20:49)
  Pani prof. Pawłowicz to mądra kobieta z charakterem i kręgosłupem moralnym. Pozdrawiam i gratuluję. Wszyscy moi znajomi też Pani kibicują:-)
 • ~bodzio
  (2014-04-20 03:51)
  alez naturalnie ze mozna jej ufac ha ha ha ha .Po tym jak przekopala ziemie w Smolensku bez uzycia szpadla i ja przesiala ..ha ha ha to nic tylko ufac !
 • ~az
  (2014-02-20 15:47)
  proponuje popatrzyć na najpiękniejszą Anię Grodzką- powodzenia.O gustach podobno się nie dyskutuje
 • ~...jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości...?
  (2014-02-20 16:36)
  (3)

  Na­gon­ka na Wę­gry wy­ni­ka z fak­tu, że w XX wie­ku nie­raz do­świad­czy­li­śmy, że za pro­pa­gan­do­wą kam­pa­nią kom­pro­mi­ta­cji kra­ju okrzyk­nię­te­go zbrod­ni­czym mo­że iść woj­sko­wa in­ter­wen­cja – pi­szą w dra­ma­tycz­nym ape­lu do Po­la­ków wę­gier­scy kon­ser­wa­ty­ści. In­ni, mniej życz­li­wi ostrze­ga­ją Orbána przy­ja­ciel­ską ra­dą, że wpraw­dzie wy­grał wy­bo­ry, i jesz­cze do te­go do­stał 2/3 gło­sów, ale jest gra­ni­ca, po­za któ­rą wy­chy­lać się nie po­wi­nien, bo mu ma­ri­nes al­bo in­ny Grenz­schutz na gło­wę spaść go­to­wi. Re­dak­cyj­ny ko­le­ga Ap­-ple­-baum z or­ga­nu troc­ki­stów „Na­tio­nal Re­view” Mi­cha­el La­d-e­en mó­wi tak:
  Mniej wię­cej co 10 lat Sta­ny Zjed­no­czo­ne po­win­ny wy­brać so­bie ja­kiś obrzy­dli­wy ma­ły kraj i po­rząd­nie ci­snąć nim o ścia­nę – że­by wszy­scy na świe­cie wie­dzie­li, że nie żar­tu­je­my. W tym jed­nak przy­pad­ku Wę­grom mo­że się upiec. Na ce­low­ni­ku jest in­ny ma­ły obrzy­dli­wy kraj – Iran. Wy­zna­czy­ła go mię­dzy in­ny­mi dy­rek­tor po­li­tycz­ny In­sty­tu­tu Le­ga­tum.

  Czy żo­na mi­ni­stra spraw za­gra­nicz­nych Rze­czy­po­spo­li­tej po­win­na być dy­rek­to­rem po­li­tycz­nym w ta­kiej, naj­de­li­kat­niej mó­wiąc, po­dej­rza­nej po­li­tycz­nie i etycz­nie in­sty­tu­cji? Czy po­win­na z ra­mie­nia mi­ni­stra spraw za­gra­nicz­nych Rze­czy­po­spo­li­tej, czy­li w na­szym imie­niu pro­wa­dzić po­li­ty­kę za­gra­nicz­ną? Po­mi­nąw­szy kwe­stię przy­zwo­ito­ści, bo o ho­no­rze nie ma tu co wspo­mi­nać (Bóg, Ho­nor, Oj­czy­zna nie jest z pew­no­ścią je­go de­wi­zą dzia­ła­nia), z każ­de­go z tych po­wo­dów Si­k-or­s-ki po­wi­nien po­dać się lub być zmu­szo­ny do dy­mi­sji. Tak by­ło­by w każ­dym cy­wi­li­zo­wa­nym pań­stwie.

  Krzysz­tof Gó­rec­ki - "Warszawska Gazeta"
 • ~Templariusz
  (2014-02-20 15:48)
  re~PiS duś2014-02-20 15:39
  Jak ktoś się POdnieca do Anny Krzysztofa Grodzkiej Bęgowskiego i Roberty Biedroń to nic dziwnego, że mu Pawłowicz nie odPOwiada. Wal się dupelku.
 • ~dsf
  (2014-02-20 16:17)
  PiS duś
  Jesteś tylko śmieciem .
 • ~danka
  (2014-02-20 17:23)
  Gdyby wszyscy POlitycy ciezko pracowali i kopali w smolensku na glebokosc 1 m tez byliby w szczegolnych laskach tuska. Obydwoje najlepiej w swiecie potrafia klamac bez mrugniecia okiem , boja sie tez o wlasna skore i dlatego sa pewni ze jeden nie zdradzi drugiego a zakonczenie byloby wiadome . Obydwoje sa nieprzyzwoicie obrzydliwi ,podobnie jak palikot -gumowy penis i stefek niesiolowski dyzurny czubek kraju .
Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.