Kardynał Dziwisz w komunikacie zamieszczonym na stronie Archidiecezji Krakowskiej wyjaśnił, że kara została nałożona po zignorowaniu przez ks. Natanka wcześniejszych kanonicznych upomnień i dekretów dyscyplinarnych i dlatego, że kapłan odrzucił propozycje rozmów z przełożonymi, do których był wielokrotnie wzywany.

Suspensa oznacza, że ks. Natanek nie może sprawować żadnych czynności kapłańskich ani "wykonywać władzy rządzenia" czyli udzielać rozgrzeszenia i asystować przy zawarciu małżeństwa. Jeśliby to zrobił - czynności te będą nieważne.

"Każdy kapłan w dniu święceń przyrzeka cześć i posłuszeństwo swemu biskupowi oraz jego następcom. Ksiądz Natanek temu przyrzeczeniu się sprzeniewierzył" - napisał kard. Dziwisz.

Nieposłuszeństwo ks. Piotra Natanka polega - jak wyjaśnił kard. Dziwisz - na uporczywym głoszeniu przez niego niezgodnych z nauką Kościoła poglądów dotyczących królowania Jezusa Chrystusa.

http://www.youtube.com/watch?v=9LTtfeP0rgc

Jak podkreślił metropolita krakowski, ks. Natanek w swoim przekazie (rozpowszechnianym m.in. za pośrednictwem telewizji internetowej - PAP) "publicznie podważa autorytet biskupów i kapłanów, pomawiając ich o niewiarę i współdziałanie z wrogami Kościoła", a w odpowiedzi na krytyczne uwagi ze strony przełożonych i innych kapłanów próbuje tworzyć własne struktury, do których włącza pozyskanych zwolenników, odwodząc ich tym samym od wspólnoty Kościoła powszechnego.


Według kard. Dziwisza przykładem samowoli ks. Natanka było asystowanie w czerwcu tego roku przy zawarciu małżeństwa mimo braku uprawnień wymaganych przez prawo kościelne.

Kardynał Dziwisz w opublikowanym w piątek komunikacie zaapelował do osób związanych z księdzem Natankiem, by pomogli mu wrócić "do jedności z Kościołem i zgody ze swoim biskupem". "Jeśli zaś będą nadal podzielali jego obecne przekonania, staną się współodpowiedzialni za powstające w Kościele zamieszanie i wynikłe stąd szkody w Jego wspólnocie" - przestrzegł.

Metropolita krakowski wyjaśnił, że jeśli ksiądz podporządkuje się wydanym poleceniom, podejmie drogę pokuty i naprawy wyrządzonego zła, może prosić o zwolnienie z kary.

To kolejne działania krakowskiej kurii w sprawie ks. Natanka. Już w marcu 2010 r. informowała ona, że z powodu kontrowersyjnych wypowiedzi ks. Natanka i na podstawie negatywnej opinii komisji teologicznej, metropolita krakowski zawiesił ks. Natankowi zgodę na prowadzenie pracy naukowej na uczelniach, ograniczył działalność duszpasterską do parafii zamieszkania, nie zezwolił na publiczne wystąpienia, w tym rozprowadzanie nagrań audio i wideo. Polecił także zamknięcie stron internetowych, zażądał wyjaśnień i przeprosin oraz zakazał działalności duszpasterskiej w ośrodku Pustelnia Niepokalanów w Grzechyni.

Pod koniec maja tego roku kuria zwracała uwagę, że ks. Natanek mimo upomnień "nadal rozpowszechnia dziwne i nieprawdziwe teologicznie poglądy" i ostrzegała osoby, które aktywnie włączają się w działalność kapłana, że "znajdują się na niebezpiecznej drodze, która może prowadzić do rozbicia kościelnej jedności, a nawet do oderwania się od wspólnoty wierzących".

Ksiądz Natanek jest m.in. jednym z głównych propagatorów i opiekunów ruchu dążącego do intronizacji Chrystusa na Króla Polski. W lutym 2010 roku opublikował "List Otwarty do Biskupów Polskich, Prezydenta Rzeczypospolitej i Premiera Rządu Rzeczypospolitej", w którym wzywał do uroczystego uznania Jezusa za Króla Polski i uznania nadrzędności "Prawa Bożego" nad prawem publicznym.

W Grzechyni założył ośrodek rekolekcyjny Pustelnia Niepokalanów i telewizję internetową, w której transmitowane są nabożeństwa oraz nagrania z rekolekcji i katechez.