Nieprawidłowości mają dotyczyć m.in. prowadzeniu ksiąg rachunkowych, przekazywania resortowi nierzetelnych danych i nieterminowy zwrot dotacji, informuje RMF24.pl.

Wiadomo także, że prokuratura została też zawiadomiona o zmianie warunków rozliczenia z wykonawcą remontu budynku PAN w Krakowie, tymczasem tej zabrania Ustawa o zamówieniach publicznych. W dokumentach jako osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości wymienieni są między innymi prezes Michał Kleiber i kanclerz PAN Zdzisław Hensel.

Znacząca część zaleceń w wystąpieniu odnosi się do kwestii związanych z ewidencją finansowo-księgową oraz dotyczących sprawozdawczości finansowej. Pragnę podkreślić, że błędy, jakie zostały stwierdzone w trakcie kontroli, w dużej mierze wynikały ze skomplikowanego procesu reorganizacji Akademii - napisała wiceprezes PAN Mirosława Marody do przedstawicieli resortu.