Szokująca wypowiedź abp. Michalika o pedofilii. Terlikowski: Obraził ofiary

| Aktualizacja:

"Tej wypowiedzi nie da się obronić" - komentuje szokujące słowa abp. Józefa Michalika na temat pedofilii w Kościele Tomasz Terlikowski w rozmowie z dziennik.pl.

wróć do artykułu
 • ~georg
  (2015-01-25 14:57)
  jednym slowem OCHYDA. Jak moze tali chlowiek byc miara moralnosci? Nie jestem Biskupem ale potrafie sie zachowac.
 • ~myśle że
  (2013-10-11 10:57)
  w dupach im sie przewraca bo nie mają kobiety
 • ~Religiusz
  (2013-10-09 21:05)
  Więc mamy rozstrzygnięcie, bo Terlikowski stoi w hierarchii między Bogiem a papieżem. Amen!
 • ~wania
  (2013-10-09 16:47)
  Dlaczego Terlikowski nie broni biskupa? Nakreci nakreci ale dolozy kosciolowi..Bo to syjonista, dazacy do rozlamu KK od srodka. To samo ta syjonistyczna komunistka..skrzeczaca kwoka
 • ~Tyrion Lannister
  (2013-10-09 13:24)
  Pan Wielki Publicysta w końcu zrozumiał to co zwykli ludzie pojeli juz dawno temu.
 • ~to przykre
  (2013-10-09 12:24)
  Zgadzam sie, abp obraził wiele osób. Trudno było oczekiwac głupszej odpowiedzi od kogos kto uchodzi za wykształconego i inteligentnego. To blamaz całego "purpurowego" kościoła.
 • ~Smoleński Łącznik
  (2013-10-09 12:08)
  Współorganizator wizyty wraz z ARABSKIM Tomaszem i wylotu śp PREZYDENTA prof Lecha Kaczyńskiego w Smoleńsku 10-04-2010 i jako jedyny obecny na Placu Św Piotra w Rzymie w trakcie zamachu 13-05-1981 na Błogosławionego Jana Pawła II To­masz Tu­row­ski stał się po­sia­da­czem luk­su­so­we­go apar­ta­men­tu w cen­trum Mo­skwy i… li­mu­zy­ny z kie­row­cą od­da­nej mu do dys­po­zy­cji przez Fe­de­ral­ną Służ­bę Bez­pie­czeń­stwa Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej.

  Z apar­ta­men­tu (i li­mu­zy­ny) ko­rzy­sta­ją już tak­że trzy pa­nie de Dios de Dios Tu­row­skie. To­masz Tu­row­ski to ten sam, któ­re­mu po­wie­rzo­no, wraz z urzęd­ni­ka­mi MSZ ma­ją­cy­mi po­dob­ne – de­li­kat­nie mó­wiąc – jak on po­dej­rza­ne kon­tak­ty z Ro­sja­na­mi, klu­czo­we za­da­nie or­ga­ni­za­cji wi­zy­ty Ś.P. Le­cha Ka­czyń­skie­go w Ka­ty­niu, któ­re – jak wie­my – uda­ło mu się zna­ko­mi­cie. W świe­tle tej in­for­ma­cji do­brze wi­dać, że po­wie­rze­nie or­ga­ni­za­cji wi­zy­ty by­łe­mu ko­mu­ni­stycz­ne­mu szpie­go­wi nie by­ło przy­pad­ko­we. Jak i spra­wą przy­pad­ku nie by­ło przy­wró­ce­nie go dwa mie­sią­ce przed ka­ta­stro­fą do pra­cy w AW i za­trud­nie­nie w MSZ. Naj­wy­raź­niej też wi­dać, że Tu­row­ski nie dzia­łał w próż­ni. W in­ny spo­sób i naj­kró­cej po­wie­dzieć moż­na: krzą­ta­jąc się wo­kół wi­zy­ty i w ogó­le sto­sun­ków z Pol­ską Федеральная служба безопасности za­dba­ła, by zaj­mo­wa­li się tym lu­dzie, naj­oględ­niej rzecz uj­mu­jąc, bar­dziej lo­jal­ni wo­bec Mo­skwy niż War­sza­wy.  Kiep­sko ma­ją się spon­so­rzy Tu­row­skie­go. W Agen­cji Wy­wia­du przy­ła­pa­no ge­ne­ra­ła Ma­cie­ja Hu­nię, ner­wo­wo i ukrad­kiem usu­wa­ją­ce­go kar­ty z tecz­ki ope­ra­cyj­nej Tu­row­skie­go (a by­ło ich co naj­mniej sztuk osiem­dzie­siąt!) po otrzy­ma­niu ra­por­tu o no­wym, nada­nym przez FSB ad­re­sie Tu­row­skie­go. Nisz­czył śla­dy prze­stęp­stwa? Nikt in­ny bo­wiem jak on nie przy­wró­cił Tu­row­skie­go do pra­cy w AW (wcze­śniej, w 2005 r. Zbi­gniew No­wek spo­wo­do­wał po­że­gna­nie się Tu­row­skie­go, i to w eks­pre­so­wym tem­pie, ze służ­bą w wy­wia­dzie). Tak­że spon­so­rzy Tu­row­skie­go w MSZ prze­ży­wa­ją trud­ne i stre­su­ją­ce mo­men­ty. W je­go przy­wró­ce­nie do pra­cy w dy­plo­ma­cji moc­no za­an­ga­żo­wał się Ra­dek Si­kor­ski. Zna­jo­mo­ści tej, co praw­da, wy­pie­ra się. Nie jest jed­nak w sta­nie wy­ma­zać ze swych „ope­ra­cyj­nych” re­je­strów ta­jem­ni­czych kon­tak­tów z ko­le­gium je­zu­ic­kim w Rzy­mie, w któ­rym „dzia­łał” w 1984 r. as PRL-owskie­go wy­wia­du. A wie­dzieć trze­ba, że w tym sa­mym cza­sie przez kil­ka­na­ście mie­się­cy ja­ko mło­dy czło­wiek, ja­kimś dziw­nym zbie­giem oko­licz­no­ści, Si­kor­ski prze­by­wał w Rzy­mie i że fakt ten, też ja­kimś dziw­nym zbie­giem oko­licz­no­ści, nie wid­nie­je w żad­nym ofi­cjal­nym ży­cio­ry­sie mi­ni­stra. Si­kor­ski i Tu­row­ski po­zo­sta­ją cią­gle w du­żej za­ży­ło­ści – mó­wią na­si in­for­ma­to­rzy w MSZ. Przy­po­mi­na­ją też, że w 15 mi­nut po ka­ta­stro­fie smo­leń­skiej to z Tu­row­skim kon­tak­to­wał się nasz ulu­bio­ny mi­ni­ster w rzą­dzie Tu­ska. Sam agent „Or­som” twier­dzi z ko­lei, że pro­po­no­wa­no mu sta­no­wi­sko za­stęp­cy Si­kor­skie­go oraz że go­ścił go w Mo­skwie, gdy An­na Ap­ple­baum zbie­ra­ła ma­te­ria­ły do swej książ­ki „Gu­łag”. Jak­by te­go by­ło ma­ło, Si­kor­ski roz­wa­żał kan­dy­da­tu­rę Tu­row­skie­go na sta­no­wi­sko am­ba­sa­do­ra RP w Mo­skwie. Przy czym ko­ron­nym ar­gu­men­tem na ko­rzyść te­go ostat­nie­go mia­ły być je­go świet­ne kon­tak­ty to­wa­rzy­skie i po­li­tycz­ne wśród ro­syj­skich elit wła­dzy (sic!). Tak­że Wła­dy­sław Bar­to­szew­ski (obec­nie mi­ni­ster od za­gra­ni­cy w Kan­ce­la­rii Tu­ska) prze­ja­wiał za­dzi­wia­ją­co du­żą sła­bość do lu­dzi „ma­ją­cych świet­ne kon­tak­ty to­wa­rzy­skie i po­li­tycz­ne wśród ro­syj­skich elit wła­dzy”. To dzię­ki nie­mu ów de­mo­nicz­ny osob­nik zo­stał am­ba­sa­do­rem na Ku­bie. Gdy re­ko­men­do­wał go na to sta­no­wi­sko w Sej­mie, wy­pa­plał: Był wy­so­ko oce­nia­ny przez na­szych ro­syj­skich part­ne­rów, o czym wiem dro­gą nie­ofi­cjal­ną.
 • ~do:~życie jest jakie jest
  (2013-10-09 10:45)
  Ja wiem z kim. I tu roznica miedzy nami, zaklamancu.
 • ~p.o. Ojciec Tadeusz
  (2013-10-09 09:27)
  To jest oczywiste, że diabeł podstawia zdeprawowanych ministrantów i osoba duchowna wbrew swoim zasadom ulega !
 • ~Eryk
  (2013-10-09 08:37)
  Ludzie dali się trochę wpuścić w maliny.Zboki w szeregach kościoła katolickiego istniały od momentu powstania jego samego.Zamknięte środowisko ułatwiało zawsze ich egzystencję,stanowiło azyl i pewną gwarancję nieodpowiedzialności.Stary Michalik pierd..ął głupotę,ale nie on jest w tej całej historii najważniejszy.I nie bardzo chodzi tutaj też o dobro dzieci.Cała szopka to nic innego jak sprytna kampania wyborcza.Ponieważ PiS jest nierozerwalnie związany z Kościołem,podobnie jak i wyborcy PiSu,chodzi o to aby narobić wokół nich jak najwięcej gnoju.Ten gnój,mniejszy czy większy istnieje od dawna,sam nie jestem miłośnikiem widoku facetów w sukienkach,ale ostatnimi czasy,kiedy poparcie dla reżimu spada na łeb,eksponowanie tego o czym i tak wszyscy wiedzą przybiera monstrualne rozmiary.Nic tak nie poruszy ludu jak krzywda dziecka.Też się zgadzam,że dobro dziecka jest najważniejsze i wara zbokom od niego,ale proszę się zastanowić jak działa mechanizm.Statystyczny Polak dowiaduje się,że ksiądz taki i owaki nadmiernie ukochał malucha.A to świnia - pierwsza reakcja.Polak widzi następnie jakiegoś innego księdza w różowej bereśce obok na przykład Jarosława Kaczyńskiego.I myśli: Aaa patrzcie,to ten zbok stoi z Jarkiem...być może jeden wart drugiego...nie ma sensu na nich głosować.To zboki.I już maleje poparcie dla PiSu.Powtarzam jeszcze raz jeśli ktoś ma tu na myśli dobro dziecka to na pewno żaden z polityków czy dziennikarzy reżimu.Prędzej to my,zwykli szaracy tak siarczyście przeklinając rzucony nam na żer ochłap.Większość z psioczących i tak pójdzie do księdza kiedy narodzi mu się dziecko,przyjdzie czas komunii czy, nie daj Bozia, umrze ktoś z bliskich.Hipokryzja jest ostatnio dość popularna.Trzeba brać sito,i to o grubych okach,i przesiewać,przesiewać...i jednych i drugich... grają na waszych emocjach...
 • ~dick
  (2013-10-09 08:13)
  Większość katolików powinna pozywać Kościól o odszkodowania za krzywdy wyrządzone w dzieciństwie
 • ~harry
  (2013-10-09 07:44)
  Brednie Smoleńskie,brednie kościelne mają swoich (pisowskich) obrońców i wyznawców
 • ~no no
  (2013-10-09 07:14)
  Kościół powinien płacić za plamy na Słońcu, bo jeśli Bóg stworzył Słońce z plamami, to niech za te plamy płacą.
 • ~christ
  (2013-10-09 06:24)
  obudzil sie wreszcie Terlikowski, w koncu sumjenie przez niego pszemowilo, setki jesli nie tysiace pszypadkow pedofilskich wsrod ksiezy katolickich powalilo taki beton jak Terlikowski, a juz szczytem ten arcybiskup Michalik-to diabel , to szatan tylko tak mog powiedziec, ze to dzieci same sobie winne , ze ich ksiadz gwalci bo po co lgna do niego, ale nie to powiedzial biskup kosciola katolickiego w Polsce , niejaki Michalik.
 • ~gosc73
  (2013-10-09 05:58)
  wiesio wiem reklama jest dzwignia handlu ale tutaj te tematy sa co najmniej dziwne zal mi ciebie chyba wiekszosc zaczyna cie czytac i odpuszcza reszte za dlugie sa twoje wypociny
 • ~vp
  (2013-10-09 05:50)
  Warci siebie sa ci dwaj Talibowie ,ale wypowiedż proboszcza z Przemyśla przerosła wszelkie przemyślenia . Otóż biedni polscy księża katoliccy sa atakowani przez niedobre dzieci jeszcze gorszych i zdeprawowanych rodziców i SAM BÓG WIE JESZCZE JAKICH,a jak wiadomo kapłani są litościwi więc w ramach pomocy duchowej uprawiają przyjemne zabawy dla ratowania dusz niesfornych rodzin.
 • ~Quasimodoxxl
  (2013-10-09 05:15)
  "Dlatego strzlelę sobie w głowę , jestem przeklęta, jestem diabłem i pójdę do diabła"

  "Aśka" , gdzie się pchasz?. Przecież w piekle jest tylu klechów, że w końcu swoimi przekrętami opanują całe piekło i jeszcze nawet samego naczelnego Lucypera zmuszą do podpisania konkordatu, a później pogonią go z tronu i jeszcze zrobią z niego komunistę, założą mu czarną teczkę, którą wyślą do IPNu. Kiedyś piekło było dla uczciwych grzeszników, a teraz ?.
 • ~WiesioMotekRobnad13*
  (2013-10-09 01:21)
  PRAWDZIWY STAN PO-zydoskiego PAŃSTWA
  pod rządami Tuska i angielskiego żyda Rostowskiego na rok 2012
  - 3 ! miejsce w Europie w indeksie BIEDY, przed Bulgaria i Rumunia
  - 470 zł realna średnia renta netto.
  - 880 zł realna średnia emerytura netto.
  - 1.420 - zł - realna średnia płaca netto.
  - 1 700 000 - osób - nie objętych ubezpieczeniem medycznym.
  - 5 000 000 - bezrobotnych bez prawa do zasiłku poza rejestrem, łącznie z emigrantami zarobkowymi.
  - 1 900 000 - bezrobotnych pobierających średni zasiłek 534 zł netto
  - 320 000 - bezdomnych.
  - 2 000 000 - emigrantów wyjazdy w latach 2007 2012.
  - 370 000 - dzieci niedożywionych.
  -13 500 000 - osób żyjących poniżej min. biologicznegoprzyjęto kryteria
  ONZdzienny wydatek na utrzymanie 1 osoby nie przekracza 2,5 $ USA.
  - 93% - przedsiębiorstw państwowych sprywatyzowanych zlikwidowanych.
  - 98% - sektora bankowego w obcych rekach, rządowa propaganda twierdzi że jest to 70%.
  - 4 600 - zlikwidowanych placówek oświatowych szkoły,przedszkola,żłobki
  - 100.000 nowych urzędników w latach 2007-2012r
  - 56 000 - samochodów służbowych -dla naczelników, dyrektorów , krawaciarzy itp.
  - 45 - m-cy średni czas oczekiwania na wizytę u spec. lekarza !!!
  - 67 - lat wiek emerytalny.
  - 2.000.000.000 zł koszt wybudowania najdroższego w Europie stadionu w
  Warszawie, który nie będzie w stanie po euro2012 zarobić na siebie. - - najdroższe w Europie autostrady i najdroższe opłaty za przejazd nimi.
  - - najdroższa energia elektryczna w Europie
  - - najdroższe ceny za gaz w Unii Europejskiej
  - - najdroższe prowizje bankowe i najwyższy w UE % na pożyczki.
  - - najdroższe w Europie opłaty za internet i połączenia telefoniczne
  - - najdroższe leki w Unii Europejskiej.
  - - najdroższe opłaty za naukę i przedszkola.
  To tylko maly % dorobek rudego psycholka.
  Euro2012: Nie dwa miliony zagranicznych kibiców, tylko nieco ponad 400 tysięcy. Nie 900 milionów zł zysku z ich obecności, tylko 450 milionów. Nie długofalowe zyski liczone w miliardy, tylko owszem, liczone w miliardach, ale odsetki od kredytów. Jeśli do tego dodać rozczarowanych restauratorów, zadłużenie miast-gospodarzy na gwałt podnoszących podatki i opustoszałe stadiony, na których nic się nie będzie działo z uwagi na koszty, to trzeba dojść do wniosku, że Euro 2012 było gorszym kataklizmem niż słynna powódź tysiąclecia z 1997 roku. W końcu kosztowała ona jedyne 4,5 miliarda tyle co nasze puste stadiony.
  Rok 2013: Większa akcyza zgodnie z dyrektywą (sic!) UE na olej napędowy i gaz LPG, wzrosną ceny żywności i tak już drogiej w stosunku do zarobków większości Polaków.
  18-20% rejestrowanego bezrobocia, mimo ogromnej emigracji zarobkowej niespotykanej w żadnym cywilizowanym europejskim kraju.

  By żyło się lepiej Robnadom-UBekom-Wiesio13-Bufetowym-Polankom-KonradomWallenrodom-AmberGoldom-JozefomBonkom-Bolkom-PannomFraniom-Motkom-Wielebnym-Wikarym-Michalikom-Sjonistom -
  FASZYSTOM-i-KONRREWOLUCJONISTOM... - NA PEWNO - niestety :-/
 • ~voiceinthedesert
  (2013-10-09 00:26)
  Nie mam prawa wypowiadać się na temat słów, które mogą być różnie interpretowane. Z góry przyjmuję, że Arcybiskup wiedział co mówi, i że nie powiedział nic złego.To że "dziecko może wciągać dorosłego", to znany fakt na świecie. dzieci w niektórych społeczeństwach, zwłaszcza jak te Dominikańskie (z wyspy Dominikany), nauczane są, by się ufnie tulić do dorosłych! Dorośli, ze swej strony, wiedzą gdzie jest granica! Takich rozróżnień trzeba uczyć od małego w szkołach, rodzinach, a na pewno w seminariach. Nawet ja, zwykły teolog duchowości to wiem, bo los mnie też kiedyś rzucił pośród Dominikańczyków a nie tylko na uniwersytety! Dlatego radzę, by to nieporozumienie wyszło na dobre dla Kościoła, bo jest to nauczka, że za mało uczymy młodych kapłanów o rzeczach tak podstawowych jak co wolno dziecku, a co dorosłemu! Dziecko "wciąga". To jest OK. Ale biada dorosłemu, który nie wie, co oznacza być dorosłym, zwłaszcza Apostołem!
 • ~Aśka
  (2013-10-08 23:04)
  powiecie w końcu gdzie moge legalnie kupić pistolet , na jedną kulę chyba wystarczy

Może zainteresować Cię też: