PROJEKT UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ WYDARZEŃ W SEJMIE 16 GRUDNIA 2016 R., DO KTÓREGO DOTARŁ DZIENNIK.PL, PRZYGOTOWANY PRZEZ MARSZAŁKA SEJMU MARKA KUCHCIŃSKIEGO:

Działając zgodnie z art. 82 Konstytucji RP, który stanowi, że "obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne", mając na celu rozwiązanie kryzysu parlamentarnego, dbając o zachowanie spokoju społecznego,

Sejm RP stwierdza, że na 33. posiedzeniu, w dniu 16 grudnia 2016 roku Sejm uchwalił ustawę budżetową na rok 2017.

W związku z nietypowymi warunkami i okolicznościami towarzyszącymi obradom pojawiły się w przestrzeni publicznej różne opinie na temat poprawności trzeciego czytania nad projektem ustawy na rok 2017.

Zgodnie z art. 188 Konstytucji RP i zasadą trójpodziału władzy ustalenia zgodności z prawem przebiegu procesu legislacyjnego należy do kompetencji Trybunału Konstytucyjnego.