Po rozpoczęciu obrad posłowie chwilą ciszy uczcili pamięć posła Rafała Wójcikowskiego z klubu Kukiz'15, który zginął w ubiegłym tygodniu w wypadku samochodowym. Odmówiono też modlitwę "Wieczny odpoczynek".

W środę rano przed rozpoczęciem obrad marszałek Kuchciński napisał na Twitterze: "O godz. 9 wznawiam 34. posiedzenie Sejmu. Oby przebiegło w pełnym szacunku dla Izby i siebie nawzajem".

16 grudnia ub.r. rozpoczął się na sali sejmowej protest posłów PO i Nowoczesnej, którego powodem były planowane przez marszałka Sejmu zmiany dotyczące zasad pracy dziennikarzy w Sejmie i wykluczenie z posiedzenia posła PO Michała Szczerby. Później posłowie protestowali również w związku z głosowaniami m.in. nad ustawą budżetową, na 2017, które odbyły się podczas obrad przeniesionych przez marszałka Sejmu do Sali Kolumnowej.

12 stycznia Platforma zawiesiła protest i po blisko miesiącu opuściła salę obrad. Dzień wcześniej protest zakończyła Nowoczesna. 12 stycznia po wznowieniu obrad, marszałek Sejmu ogłosił przerwę w posiedzeniu izby do 25 stycznia do godz. 9.

Informując o zawieszeniu protestu politycy PO zapowiedzieli złożenie wniosku o odwołanie Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu. We wniosku podkreślono, że głosowania 16 grudnia ub.r. nad ustawą budżetową odbyły się z pogwałceniem konstytucji i regulaminu Sejmu. Według Platformy, pełną odpowiedzialność za to ponosi marszałek.

Kuchciński ocenił w poniedziałek, że opozycja okupując mównicę sejmową, złamała Regulamin Sejmu, dlatego - jego zdaniem - musi nastąpić procedura karania tych posłów.

Zgodnie z harmonogramem obrad w środę Sejm będzie kontynuował pracę nad przedstawionym przez prezydenta projektem nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Prezydent zaproponował, by wszystkie projekty aktów normatywnych, dotyczących praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców oraz ich praw i obowiązków wobec organów administracji publicznej, były badane pod kątem ich wpływu na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a rezultat tych badań był obowiązkowym elementem uzasadnienia do projektu aktu normatywnego. Projekt został pozytywnie zaopiniowany w połowie grudnia przez sejmową komisję gospodarki i rozwoju.

Sejm zajmie się też rządowym projektem nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, który zakłada wprowadzenia regulacji skracających procedury administracyjne. Projekt to część przygotowanego przez ministerstwo rozwoju pakietu "100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców".

Posłowie rozpatrzą również rządowy projekt nowelizacji ustawy, który dotyczy zniesienia stawek minimalnych w relacjach umownych pomiędzy rzecznikiem patentowym a podmiotem zlecającym.

W środę posłowie zajmą się także projektem noweli Prawa ochrony środowiska, autorstwa PiS, który dotyczy zmniejszenia kosztów funkcjonowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W porządku obrad posiedzenia jest ponadto rządowy projekt zmian dotyczący ułatwienia dochodzenia wierzytelności; chodzi o wzmocnienie praw i gwarancji dla wierzycieli, w szczególności będącymi przedsiębiorcami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw min. poprzez możliwość uzyskiwania informacji o zobowiązaniach potencjalnego kontrahenta.

Sejm zajmie się też rządowym projektem noweli Prawa o ustroju sądów powszechnych, który dotyczy rozdzielenia funkcji z zakresu administracji sądowej - związanych z wykonywaniem zadań orzeczniczych, należących do kompetencji prezesa sądu - od czynności administracyjnych należących do kompetencji dyrektora sądu.

W planie posiedzenia jest projekt PO nowelizacji ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Zakłada on, że uczestnicy powstania warszawskiego będą zwolnieni z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej; koszty te będą po połowie pokrywane z budżetu państwa i przez samorządy. Według autorów projektu, koszt dla budżetu państwa wyniósłby ok. 60 mln zł.

W czwartek Sejm w bloku głosowań wybierze nowego sędziego Trybunału Stanu. Kandydatem na to stanowisko jest zgłoszony przez PiS profesor prawa Bogusław Banaszak. Nie zgłoszono innych kandydatur. Sędziego TS wybiera Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Sejm rozpatrzy również rządowy projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.