Macierewicz: To zdjęcie MAK. Lasek: W raporcie MAK nie ma takiego zdjęcia

Trwa ostry spór o to, czy zdjęcie skrzydła którym posługiwał się prof. Wiesław Bienienda jest sfałszowane. Taki zarzut wysunął zespół Macieja Laska. Antoni Macierewicz odpowiada, że zdjęcie pochodzi z raportu MAK. Tymczasem Maciej Lasek wydał już w tej sprawie oświadczenie.

wróć do artykułu
 • ~96 SMOLEŃSKICH D u s z
  (2013-10-10 16:20)
  -wazna informacja dotyczy jednak zupełnie innej kwestii...

  współorganizator wraz z ARABSKIM Tomaszem wizyty śp PREZYDENTA prof Lecha Kaczyńskiego w Smoleńsku 10-04-2010 ale także jedyny ze słuzb obecny w czasie zamachu na placu Św Piotra na błogosławionego JANA PAWŁA IIw dn 13-05-1981agent To­masz Tu­row­ski stał się po­sia­da­czem luk­su­so­we­go apar­ta­men­tu w cen­trum Mo­skwy i… li­mu­zy­ny z kie­row­cą od­da­nej mu do dys­po­zy­cji przez Fe­de­ral­ną Służ­bę Bez­pie­czeń­stwa Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej.

  Z apar­ta­men­tu (i li­mu­zy­ny) ko­rzy­sta­ją już tak­że trzy pa­nie de Dios de Dios Tu­row­skie. To­masz Tu­row­ski to ten sam, któ­re­mu po­wie­rzo­no, wraz z urzęd­ni­ka­mi MSZ ma­ją­cy­mi po­dob­ne – de­li­kat­nie mó­wiąc – jak on po­dej­rza­ne kon­tak­ty z Ro­sja­na­mi, klu­czo­we za­da­nie or­ga­ni­za­cji wi­zy­ty Ś.P. Le­cha Ka­czyń­skie­go w Ka­ty­niu, któ­re – jak wie­my – uda­ło mu się zna­ko­mi­cie. W świe­tle tej in­for­ma­cji do­brze wi­dać, że po­wie­rze­nie or­ga­ni­za­cji wi­zy­ty by­łe­mu ko­mu­ni­stycz­ne­mu szpie­go­wi nie by­ło przy­pad­ko­we. Jak i spra­wą przy­pad­ku nie by­ło przy­wró­ce­nie go dwa mie­sią­ce przed ka­ta­stro­fą do pra­cy w AW i za­trud­nie­nie w MSZ. Naj­wy­raź­niej też wi­dać, że Tu­row­ski nie dzia­łał w próż­ni. W in­ny spo­sób i naj­kró­cej po­wie­dzieć moż­na: krzą­ta­jąc się wo­kół wi­zy­ty i w ogó­le sto­sun­ków z Pol­ską Федеральная служба безопасности za­dba­ła, by zaj­mo­wa­li się tym lu­dzie, naj­oględ­niej rzecz uj­mu­jąc, bar­dziej lo­jal­ni wo­bec Mo­skwy niż War­sza­wy.  Kiep­sko ma­ją się spon­so­rzy Tu­row­skie­go. W Agen­cji Wy­wia­du przy­ła­pa­no ge­ne­ra­ła Ma­cie­ja Hu­nię, ner­wo­wo i ukrad­kiem usu­wa­ją­ce­go kar­ty z tecz­ki ope­ra­cyj­nej Tu­row­skie­go (a by­ło ich co naj­mniej sztuk osiem­dzie­siąt!) po otrzy­ma­niu ra­por­tu o no­wym, nada­nym przez FSB ad­re­sie Tu­row­skie­go. Nisz­czył śla­dy prze­stęp­stwa? Nikt in­ny bo­wiem jak on nie przy­wró­cił Tu­row­skie­go do pra­cy w AW (wcze­śniej, w 2005 r. Zbi­gniew No­wek spo­wo­do­wał po­że­gna­nie się Tu­row­skie­go, i to w eks­pre­so­wym tem­pie, ze służ­bą w wy­wia­dzie). Tak­że spon­so­rzy Tu­row­skie­go w MSZ prze­ży­wa­ją trud­ne i stre­su­ją­ce mo­men­ty. W je­go przy­wró­ce­nie do pra­cy w dy­plo­ma­cji moc­no za­an­ga­żo­wał się Ra­dek Si­kor­ski. Zna­jo­mo­ści tej, co praw­da, wy­pie­ra się. Nie jest jed­nak w sta­nie wy­ma­zać ze swych „ope­ra­cyj­nych” re­je­strów ta­jem­ni­czych kon­tak­tów z ko­le­gium je­zu­ic­kim w Rzy­mie, w któ­rym „dzia­łał” w 1984 r. as PRL-owskie­go wy­wia­du. A wie­dzieć trze­ba, że w tym sa­mym cza­sie przez kil­ka­na­ście mie­się­cy ja­ko mło­dy czło­wiek, ja­kimś dziw­nym zbie­giem oko­licz­no­ści, Si­kor­ski prze­by­wał w Rzy­mie i że fakt ten, też ja­kimś dziw­nym zbie­giem oko­licz­no­ści, nie wid­nie­je w żad­nym ofi­cjal­nym ży­cio­ry­sie mi­ni­stra. Si­kor­ski i Tu­row­ski po­zo­sta­ją cią­gle w du­żej za­ży­ło­ści – mó­wią na­si in­for­ma­to­rzy w MSZ. Przy­po­mi­na­ją też, że w 15 mi­nut po ka­ta­stro­fie smo­leń­skiej to z Tu­row­skim kon­tak­to­wał się nasz ulu­bio­ny mi­ni­ster w rzą­dzie Tu­ska. Sam agent „Or­som” twier­dzi z ko­lei, że pro­po­no­wa­no mu sta­no­wi­sko za­stęp­cy Si­kor­skie­go oraz że go­ścił go w Mo­skwie, gdy An­na Ap­ple­baum zbie­ra­ła ma­te­ria­ły do swej książ­ki „Gu­łag”. Jak­by te­go by­ło ma­ło, Si­kor­ski roz­wa­żał kan­dy­da­tu­rę Tu­row­skie­go na sta­no­wi­sko am­ba­sa­do­ra RP w Mo­skwie. Przy czym ko­ron­nym ar­gu­men­tem na ko­rzyść te­go ostat­nie­go mia­ły być je­go świet­ne kon­tak­ty to­wa­rzy­skie i po­li­tycz­ne wśród ro­syj­skich elit wła­dzy (sic!). Tak­że Wła­dy­sław Bar­to­szew­ski (obec­nie mi­ni­ster od za­gra­ni­cy w Kan­ce­la­rii Tu­ska) prze­ja­wiał za­dzi­wia­ją­co du­żą sła­bość do lu­dzi „ma­ją­cych świet­ne kon­tak­ty to­wa­rzy­skie i po­li­tycz­ne wśród ro­syj­skich elit wła­dzy”. To dzię­ki nie­mu ów de­mo­nicz­ny osob­nik zo­stał am­ba­sa­do­rem na Ku­bie. Gdy re­ko­men­do­wał go na to sta­no­wi­sko w Sej­mie, wy­pa­plał: Był wy­so­ko oce­nia­ny przez na­szych ro­syj­skich part­ne­rów, o czym wiem dro­gą nie­ofi­cjal­ną.
 • ~DOŚĆ TĘPEJ PROPAGANDY
  (2013-10-11 05:55)
  WIDAĆ DOSKONALE JAK STRONA ROSYJSKA GRA TRAGEDIĄ SMOLEŃSKĄ. PROBLEM W TYM, ŻE ZNALAZŁA W POLSCE POPLECZNIKÓW DLA SWYCH DZIAŁAŃ. I, TYM POPLECZNIKIEM JEST RZĄD TUSKA Z CAŁYM KONGLOMERATEM MEDIALNO-INFORMACYJNYM, KTÓRY WYSŁUGUJE SIĘ SZALBIERCOM.
 • ~Bolesław
  (2013-10-11 00:37)
  Te rządowe pachołki naprawdę mają ludzi za idiotów!
 • ~poeta z sieci
  (2013-10-11 02:20)
  BAJKA O EKSPERTACH
  Wezwał raz swego błazna władca ciemnowodzki
  i tak rzecze do niego bezpośrednim tekstem:
  znajdź mi natychmiast, błaźnie – boś dobry w te klocki –
  okropnie rzadkie zwierzę, co się zowie ekspert.

  Oswaja się podobno łatwo to zwierzątko,
  znosi codziennie rano biniendy wierutne,
  więc sprowadź mi je tutaj najpóźniej do piątku,
  a jak się nie wywiążesz, to ci głowę utnę.

  Przeszła środa i czwartek, błazen jest w opałach,
  skąd to niezwykłe zwierzę zdobyć nie wiadomo,
  kombinował noc całą i pół dnia bez mała,
  aż wreszcie innych błaznów poprosił o pomoc.

  Bądźcie ludźmi, koledzy, nie dajcie drapaka,
  wszak udawać eksperta to nie problem żaden,
  wystarczy się napuszyć, z ważną miną gdakać,
  i prawdą w tę lub wewtę pokręcić jak zadem.

  Ruszyła grupa błaznów do pałacu gazem,
  sunąc za przewodnikiem jak za panią matką,
  a nasz błazen królewski wołał raz za razem:
  królu, mam! Nie jednego, ale całe stadko!

  Klasnął radośnie w dłonie władca zachwycony:
  tylu ekspertów nie ma żadne w świecie zoo!
  A jakie sztuczki robią! Jak plotą androny!
  Z jaką ochotą w mediach ćwierkają wesoło!

  Zaraz błazna wiernego wynagrodził suto,
  marszałkiem go uczynił i Wielkim Wezyrem,
  a ponadto, pod karą odebrania butów,
  zakazał nazywania go przez ludność świrem.

  Na poddanych podziałał również króla przykład,
  dla powstania tradycji nowej stworzył bazę
  i od tej pory w Ciemnych Wodach rzecz to zwykła,
  ŻE ZA EKSPERTA SPOKO MOŻE ROBIĆ BŁAZEN.
 • ~pilot LOT
  (2013-10-11 02:22)
  caly swiat wie, ze zawinila

  BUTA, AROGANCJA I GLUPOTA BLIZNIAKOW ORAZ PIJANY GENERAL !!!
 • ~Tanaka
  (2013-10-11 02:23)
  Aby wyjasnic sprawe wypadku lotniczego kolo Smolenska wystarczy zadac pytanie;
  Czy przy pieknej slonecznej pogodzie z pelna widocznoscia lotniska, pasa, doszloby do tego nonsesownego z mojego punktu widzenia wypadku i jeszcze bardziej idiotycznych konsekwencji?

  Zaden pilot nie ma cienia watpliwosci. Watpliwosci ma ciemnota umyslowa zaczadzona paranoiczna mania przesladowcza.
 • ~major WP
  (2013-10-11 02:24)
  Poniewaz rzady pisuarow byly tak paranoiczne, poczawszy od

  MELDUJE WYKONANIE ZADANIA PREZESIE!

  ze nie mogly skonczyc sie inaczej , pamietamy ze;


  PAMIETAJMY ZE DO 10 KWIETNIA 2010 roku

  ZWIERZCHNIKIEM SIL ZBROJNYCH byl lech Kaczynski a dowodzil nim jego blizniak

  DOWODCA SIL POWIETRZNYCH byl niejaki alkocholik general blasik, ktorego noga wyladowala w trumnie kaczynskiego, CO OZNACZA ZE NAPITY BLASIK BYL W SALONCE PREZYDENCKIEJ ZA KABINA PILOTOW

  To oni byli wowczas odpowiedzialni za stan lotnictwa.

  To oni sa winni smierci 93 osbob w wypadku lotniczym pod Smolenskiem
 • ~miroo
  (2013-10-11 02:27)
  .Polskie stenogramy jeszcze wyraźniej wskazują na winę kaczyńskiego:

  6:26:18.5 A- PANIE
  6:26:19.0 DYREKTORZE -
  6:26:19.5 - WYSZŁA MGŁA
  6:26:20.0
  6:26:20.5 W TEJ CHWILI
  6:26:21.0
  6:26:21.5
  6:26:22.0
  6:26:22.5 I W TYCH WARUNKACH
  6:26:23.0 KTÓRE SĄ
  6:26:23.5 OBECNIE,
  6:26:24.0
  6:26:24.5 NIE DAMY
  6:26:25.0 RADY USIĄŚĆ.
  6:26:25.5
  6:26:26.0
  6:26:26.5
  6:26:27.0
  6:26:27.5 SPRÓBUJEMY
  6:26:28.0 PODEJŚĆ -
  6:26:28.5 - ZROBIMY JEDNO
  6:26:29.0 ZAJŚCIE -
  6:26:29.5
  6:26:30.0 - ALE
  6:26:30.5 PRAWDOPODOBNIE
  6:26:31.0 NIC Z TEGO NIE
  6:26:31.5 BĘDZIE.
  6:26:32.0
  6:26:32.5
  6:26:33.0 TAK SE PROSZĘ
  6:26:33.5 (JUS MYŚLEĆ LUB: POMYŚLEĆ ?)
  6:26:34.0 NAD DECYZJĄ,
  6:26:34.5 CO BĘDZIEMY
  6:26:35.0 ROBILI.

  ZAŁOGA ZAMELDOWAŁA O NIEMOŻNOŚCI LĄDOWANIA I OCZEKIWAŁA NA DECYZJĘ.

  6:30:33.0 DPD NA
  6:30:33.5 RAZIE NIE MA
  6:30:34.0 DECYZJI
  6:30:34.5 PREZYDENTA,
  6:30:35.0 CO DALEJ
  6:30:35.5 ROBIMY.

  TU JEDNOZNACZNIE WIDAĆ KTO PODEJMOWAŁ DECYZJĘ...

  I MIMO, ŻE SAMA DECYZJA SIĘ NIE NAGRAŁA... WIADOMO, ŻE KACZYŃSKI JĄ PODJĄŁ...

  Komisja Millera jednak znalazła kozłów ofiarnych - wojsko i pułk a także po trochu załogę i kontrolerów.. aby tylko rozmydlić odpowiedzialność i nie dopuścić do wstydu na cały świat - ŻE

  PREZYDENT RP LECH KACZYŃSKI SPOWODOWAŁ TĘ KATASTROFĘ...
 • ~stara Ikara
  (2013-10-11 05:46)
  MaciOrewicz MA RACJĘ ! Już wszystko wiadomo ! Wyjaśnienie ZNALEZIONE na stronkach W NECIE ; Dziesiątego kwietnia, była to sobota leciała, do Rosji pis-owska ciemnota .Prezydent Kaczyński, nadęty jak dynia razem z przyjaciółmi ruszył do Katynia Byli kombatanci z różnych części świata co w 40-tym roku mieli po dwa lata , trochę generałów, klechów parunastu ,aktor, suwnicowa i posłów dwunastu Nie widać lotniska, mgła niebo pokrywa, prezydent Kaczyński z fotela się zrywa .Pilot chce zawracać, Kaczor rozkazuje: jesteśmy spóźnieni, niechże pan ląduje. Jeśli delegacja wyląduje cała, masz pan już w kieszeni stopień generała. Krząta się załoga pana Protasiuka, ni chu... nie widzi, chociaż pasa szuka. Z tyłu samolotu krzyczy Krzysztof Putra: jak tak będziem lecieć nie zdążym do jutra Przed dziewiątą rano nadszedł taki czas Tupolew Kaczora przypier... w las !
 • ~xymeon
  (2013-10-11 07:46)
  Panie Macierewicz jedno pytanie:
  Wybór pana na posła to incydent, wypadek czy katastrofa?
 • ~PO to dno dna
  (2013-10-11 00:17)
  Wynik ankiety, czyli: kogo broni POlitruk Lasek

  Waszym zdaniem (2013-10-11 00:14)
  Czy polski rząd miał coś wspólnego z katastrofą w Smoleńsku?
  Dziękujemy za głosowanie!
  Tak
  82%
  Nie
  18%

  Liczba ankietowanych: 745

  Wczoraj winny fałszerstwa zdjęcia prof. W.Binienda, dzisiaj rosyjski bloger, a jutro?
  To wygląda na cyniczną grę Przestępczej Organizacji smoleńskimi trumnami, w celu odwrócenia uwagi społeczeństwa od kolosalnych problemów nie.rządu.
 • ~net_friend
  (2013-10-11 07:48)
  Polityk PiS zaprezentował te fotografie na konferencji prasowej. Pytany skąd ma zdjęcia, odpowiedział, że "znalazł je rano na wycieraczce".
  i niestety on wcale nie żartował...
 • ~tp
  (2013-10-11 07:42)
  Czy naprawdę do tych krańcowych kretynów gromadzących się na spotkaniach Gazety Polskiej z Macierewiczem i tymi płatnymi hochsztaplerami, nie dociera, nie rozumieją, że Macierewicz to zwyrodniały oszust działający na polityczne zlecenie paranoika Kaczyńskiego.
  Czy ci wszyscy ludzie są kompletnie wyprani z rozumu ???
 • ~tomwos
  (2013-10-11 07:44)
  Mam nadzieje, ze "eksperci" z zespołu Macierewicza są w stanie wykonać dla niego działająca procę, aby mógł sobie cichutko strzelić w ten pusty łeb …
 • ~bird
  (2013-10-11 07:45)
  Kaczyński i Macierewicz, wy sukinsyny, oby wam duchy wszystkich ofiar tego wypadku do końca życia spać nie dały za to, co teraz wyprawiacie...
 • ~artur
  (2013-10-11 07:50)
  he he ... jak się warszawiakom HGW nie podoba to niech Antka wybiorą:)
  Ale mapy im stworzy:) nowe mosty, obwodnice, ścieżki... Tylko kto to potem posprząta..
 • ~cowboy
  (2013-10-11 07:51)
  Czy nie ma jakiegoś prokuratora, który mógłby się zająć tym co Antoni wyprawia? W imię czego ciągłe insynuacje Antka Rozpylacza są tolerowane przez organy państwowe?
  Czy naprawdę nie ma silnego na debila robiącego bezkarnie watę z mózgu obywatelom?
  Bezkarność poczynań p. Antoniego już to legendy przechodzi. Ile można to tolerować? Litości!
  Może jakiś psychiatra się nad nami zlituje...
 • ~DAV
  (2013-10-11 08:13)
  Niech wreszcie znajdzie się odważny prokurator w tym państwie i zajmie się komisja Millera i Laskiem !
 • ~Wiadomosc POrazaca
  (2013-10-11 08:16)
  Ja sie tylko pytam???,-gdzie jest wrak samolotu,-POdobniez hangar stoi gotowy na jego przyjecie juz od trzech lat. Wszystkie czesci powinny juz dawno byc
  w Polsce,i w hangarze zlozone w calosc, wtedy jak na dloni bedzie widac w KTORYM MIEJSCU NASTAPILY WYBUCHY!!! Czego tu wymagac w Kraju rzadzonym przez agentow razwiedki od przeszlo 20 lat?,-(z malymi przerwami,
  Rzad Olszewskiego 1992,i PiS 2005-2007). Ten twor POrozumienia kapusi oraz
  ich oficerow prowadzacych, przypieczetowany "gruba kreska" Mazowieckiego
  PO prostu nie funkcjonuje!!! Panstwowosc ktora nie zabezpiecza obywatelom
  opieki zdrowotnej, renty, czy nie jest w stanie sciagnac do Kraju wraku samolotu Prezydenta RP, nie ma racji bytu!!! Dlatego pierwszy raz w zyciu ZGADZAM sie
  z Bolensa, alias TW Bolkiem, ktory ma POmysla jak POddac sie Niemcom,bez
  jednego wystrzalu! To Panstwo w obecnym stanie NIE MA RACJI BYTU,-
  a Polacy nadal spia w marazmie, lub w najlepszym razie uciekaja za granice!
 • ~amen
  (2013-10-11 00:19)
  Rząd USA oficjalnie uznał, że sprawa została wyjaśniona przez polską komisję rządową! I Antek może się wypchać!