Co najmniej dobrze obecną politykę państwa wobec rodziny ocenia 62 proc. Polaków. 27 proc. ankietowanych uważa, że jest ona dostateczna, a zaledwie 7 proc. – że niedostateczna.

Reklama

CBOS dostrzega "wyraźny wpływ programu Rodzina 500 plus na ocenę polityki państwa wobec rodziny. Do 2013 r. włącznie odsetek Polaków, którzy dobrze lub bardzo dobrze postrzegali działania prorodzinne państwa, nie przekraczał 16 proc. Większość badanych oceniała je dostatecznie, a w niektórych latach nawet niedostatecznie. Od 2017 r. widoczna jest istotna poprawa. Udział odpowiedzi >niedostateczniedobrzebardzo dobrze

CBOS zapytał Polaków, czy ich zdaniem program "Rodzina 500 plus" przyczynia się do wzrostu urodzeń w Polsce, czy też nie ma na to wpływu. Prawie co czwarty (24 proc.) odpowiedział, że ma on istotny efekt pronatalistyczny. Niespełna połowa Polaków (47 proc.) wyraziła przekonanie, że w niewielkim stopniu odgrywa tę rolę, a 23 proc. oceniło, że w ogóle nie wpływa ono na liczbę urodzeń.

Według CBOS "badani otrzymujący świadczenie wychowawcze na co najmniej dwoje dzieci częściej niż ci, którzy pobierają je tylko na jedno dziecko, doświadczają w swoich rodzinach znaczącej poprawy sytuacji dzieci z ubogich rodzin, poprawy relacji w związku, w małżeństwie, podjęcia lub przyspieszenia decyzji o pierwszym lub kolejnym dziecku".

"Osoby nieotrzymujące świadczenia wychowawczego na dziecko częściej niż pozostali dostrzegają w rodzinach, które znają osobiście, zmniejszenie wymiaru czasu pracy lub intensywności pracy zawodowej przez rodziców (…) oraz rezygnację matki z pracy zawodowej. Istotnie częściej deklarują także, że w rodzinach, które znają, zetknęli się z przypadkami fikcyjnej separacji w celu pomniejszenia dochodu i uzyskania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko" – czytamy w komunikacie CBOS.

Najbardziej krytyczni i jednocześnie dostrzegający więcej minusów niż plusów okazują się badani, którzy mają dziecko, ale nie otrzymują świadczenia. "Wraz ze wzrostem liczby dzieci, na które respondenci otrzymują świadczenie wychowawcze, rośnie zadowolenie z działań państwa i podkreślanie zalet programu" – wskazał CBOS.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich 7-14 marca 2019 r. na liczącej 982 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.