By móc realizować świadczenia ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), placówki medyczne będą musiały otrzymać autoryzację. To nowy wymóg, który do polskiego prawa wprowadza Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Stawia on przed szpitalami nie lada wyzwanie.

Reklama

Autoryzacja: Tylko dla palcówek z system zarządzania jakością i bezpieczeństwem

Ideą wprowadzania nowego systemu jest poprawa jakości świadczenia usług medycznych przez polskie placówki i zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów.

Wydanie autoryzacji przez NFZ ma potwierdzać, że dany podmiot leczniczy prowadzi wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem, m.in. wdraża rozwiązania służące identyfikacji ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych i je monitoruje.Autoryzacja potwierdzi także, że placówka realizuje świadczenia z zachowaniem warunków ich realizacji dotyczących miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, personelu i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną określonych w tzw. "rozporządzeniach koszykowych" – tłumaczy dla dziennika.pl mec. Bartosz Wojciechowski, radca prawny z Kancelarii ANSWER.

Reklama

Którym placówkom i na jak długo będzie przyznawana autoryzacja?

Reklama

Szpital, który prowadzi wewnętrzny system zarządzania jakością oraz realizuje świadczenia zgodnie ze stawianymi wymogami będzie miał szansę na uzyskanie autoryzacji. Wydawał ją będzie prezes NFZ w drodze decyzji administracyjnej na okres pięciu lat. Co istotne, autoryzacja będzie wydawana na określone zakresy świadczeń.

Podmioty lecznicze, które realizują świadczenia w ramach przynależności do sieci szpitali, będą podlegały obowiązkowej autoryzacji wydawanej na pięć lat przez prezesa Funduszu w drodze decyzji administracyjnej na określony rodzaj świadczeń zgodnie z dokładną procedurą opisaną w ustawie. W przypadku odmowy wydania lub cofnięcia autoryzacji kolejny wniosek o wydanie autoryzacji w zakresie, którym dotyczyła odmowa lub cofnięcie, może zostać złożony dopiero po upływie roku od dnia doręczenia decyzji w tym zakresie – wyjaśnia mec. Bartosz Wojciechowski.

Jak będzie przebiegać proces autoryzacji?

Decyzję w sprawie udzielenia autoryzacji będzie podejmował prezes NFZ w oparciu o ocenę spełnienia warunków. Ta z kolei będzie wystawiana na podstawie wizyty autoryzacyjnej w miejscu udzielania świadczeń. Będzie przeprowadzana przez co najmniej dwóch upoważnionych przez prezesa Funduszu pracowników. Przed podjęciem decyzji prezes NFZ będzie mógł także zażądać od szpitala wyjaśnień oraz dodatkowych dokumentów.

Gdzie pojawią się informacje o szpitalach z autoryzacją NFZ?

Informacji takich trzeba będzie szukać na stronach Biuletynu Informacji Publicznych (BIP). To tam prezes NFZ będzie publikował listę szpitali, które uzyskały autoryzację. Znajdą się tam także informacje o podmiotach leczniczych, którym jej odmówiono lub cofnięto.

To może tworzyć presję na poprawę jakości i poprawę zarządzania, większą rywalizację i motywację do przestrzegania regulacji. Szpitale, które nie uzyskają lub utracą autoryzację mogą także stracić pacjentów na rzecz innych placówek, dlatego będą bardziej skłonne do inwestowania w zarządzanie jakością, szkolenie personelu i monitorowanie procesów w celu uniknięcia problemów z autoryzacją – zauważa mec. Wojciechowski.

Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?

Nowa ustawa obowiązuje od 8 września 2023 r., ale istotna część przepisów wejdzie w życie dopiero z początkiem 2024 r., dlatego pacjenci mogą nie od razu odczuć zmiany, z ich perspektywy raczej nie będą one widoczne we wczesnej fazie obowiązywania Ustawy. Będą one odczuwalne dopiero, kiedy szpitale zaczną wdrażać w życie procedury umożliwiające wywiązywanie się z wymogów autoryzacji czy akredytacji oraz zetkną się z pierwszymi przypadkami odmowy udzielenia autoryzacji bądź jej cofnięcia – zauważa mec. Wojciechowski.