Przeświadczenie, że obecność w Unii przynosi naszemu krajowi więcej korzyści niż strat, wyraziło 62 procent badanych. Z kolei ujemnie dotychczasowy bilans integracji oceniło 13 procent ankietowanych. Co piąty respondent był zdania, że korzyści i straty związane z członkostwem Polski w Unii się równoważą.

Reklama

Przy tym od początku badań dotyczących efektów obecności we Wspólnocie ankietowani lepiej oceniali skutki integracji dla Polski niż dla siebie osobiście. Obecnie pozytywnie ocenia bilans integracji dla siebie osobiście 43 procent badanych. Raczej negatywnych rezultatów przynależności naszego kraju do Wspólnoty doświadcza 12 procent ankietowanych. Niejednoznacznie ocenia je 35 procent respondentów.

Od początku badań CBOS większość Polaków opowiadała się za integracją z Unią Europejską. Obecnie stosunek do członkostwa Polski w Unii Europejskiej już dawno nie był jednak tak jednoznaczny. Integrację popiera 89 procent Polaków, przy 7-procentowej grupie przeciwników.

Badania przeprowadzono w dniach 6-12 lutego oraz 6-12 marca, metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo na reprezentatywnych próbach losowych. O zdanie zapytano w pierwszym okresie 1020 dorosłych mieszkańców Polski, a w drugim 1098.