Zwracam się o podjęcie przez Pana Przewodniczącego działań w związku z rażącym naruszeniem przez Telewizję Polską zasad obiektywizmu i rzetelności w programach związanych z wyborem Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Działania Telewizji Polskiej, nakierowanie na wzmacnianie podziałów i konfliktów istniejących w społeczeństwie sprzeczne są z polską racją stanu, co narusza przepisy art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji - napisał Braun w piśmie do szefa KRRiT Witolda Kołodziejskiego, udostępnionym w piątek wieczorem PAP.

Reklama

Zdaniem Brauna zawarty w programach Telewizji Polskiej przekaz dotyczący wydarzeń związanych z wyborem Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej był jednostronny i tendencyjny. Dotyczy to w szczególności kanału TVP INFO. Według Brauna, przykładem szczególnie rażącym było użycie na tzw. "pasku" w TVP INFO tytułu: WYBÓR DONALDA TUSKA SUKCESEM NIEMIEC.

Konstrukcja ta przedstawia jedną z funkcjonujących publicznie opinii, mającą w rzeczywistości charakter silnie nacechowanego emocjonalnie komentarza, jako neutralnej informacji. Nie usprawiedliwia tego skrótowy z natury rzeczy charakter informacji prezentowanych na "pasku". Oczywiście pogląd partii i rządu PiS powinien być rzetelnie zaprezentowany, ale niedopuszczalne jest przedstawianie tego poglądu jako obiektywnej informacji - ocenił Braun.

Według niego, rażąca nierzetelność zastosowanego zabiegu widoczna jest nawet w zestawieniu z prawidłowo zredagowaną informacją w kolejnym wierszu, która brzmi: B. MAZUREK (PiS): WYBÓR TUSKA NIE WRÓŻY NICZEGO DOBREGO EUROPIE.

Braun napisał także, że działanie TVP w opisanych wcześniej sytuacjach jest rażąco sprzeczne z zasadami określonymi w art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji, który zobowiązuje telewizję publiczną do oferowania programów i innych usług cechujących się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością. Według Brauna, TVP naruszyła również przepisy art. 21 ust. 2, który stwierdza m.in., że programy i inne usługi publicznej radiofonii i telewizji powinny: kierować się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej radiofonii i telewizji, rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą i sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej.

Zwracam się uprzejmie o niezwłoczne wezwanie Telewizji Polskiej do zaniechania działań naruszających przepisy ustawy o radiofonii i telewizji na podstawie uprawnień przewodniczącego KRRiT określonych w art. 10 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji. Jednocześnie zwracam się o skierowanie pod obrady KRRiT, na podstawie przepisów art. 10 ust. 4 ustawy o RTV, projektu uchwały w sprawie wydania decyzji nakazującej zaniechanie przez dostawcę usługi medialnej działań naruszających przepisy ustawy - napisał Braun.

Reklama

Dodał, że "biorąc pod uwagę systematyczne naruszanie przez TVP przepisów ustawy" zwraca się o nałożenie na nadawcę kary.

Juliusz Braun w latach 1999–2003 był przewodniczącym KRRiT, od 2011 do 2015 r. - prezesem TVP, od 2016 r. jest członkiem Rady Mediów Narodowych. Był posłem na Sejm czterech kadencji, z Komitetu Obywatelskiego, Unii Demokratycznej i Unii wolności.

Do momentu nadania depeszy nie udało się uzyskać komentarza TVP.