Blisko co dziesiąty ankietowany (9 proc.) nie ma zdania w sprawie relacji polsko-niemieckich.

Reklama

CBOS zapytał o ocenę stosunków z naszym zachodnim sąsiadem w związku z tym, że w czerwcu tego roku przypada 25. rocznica podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Od ostatniego badania w listopadzie 2015 roku odsetek osób, które uważają, że stosunki polsko-niemieckie są dobre spadł o 19 punktów proc. - z 48 do 29 proc. Liczba osób, które uznają natomiast obecne stosunki polsko-niemieckie za złe wzrosła dwukrotnie w stosunku do ostatniego badania (z 4 do 8 proc.). Z kolei liczba ankietowanych, którzy uważają, że relacje te nie są ani dobre, ani złe wzrosła o 16 punktów proc. - z 38 do 54 proc. Odsetek badanych, którzy zadeklarowali, że nie mają zdania w sprawie relacji polsko-niemieckich spadł o 1 punkt proc. - wynika z sondażu.

Ośrodek odnotowuje pogorszenie ocen stosunków polsko-niemieckich, zauważa jednak, że nie spadły one do poziomu z 2007 r., kiedy opinie na temat relacji Polski z Niemcami były najgorsze - wówczas 18 proc. badanych oceniało, że te stosunki są dobre; 22 proc., że są złe.

Reklama

Jak podaje CBOS, prawie cztery piąte Polaków (79 proc.) uważa, że możliwe jest partnerskie i przyjazne ułożenie stosunków między Polską a Niemcami; przeciwnego zdania jest 13 proc. ankietowanych. Ostatnim razem pytanie o to, czy możliwe są przyjazne i partnerskie stosunki między Polską a Niemcami zadano ankietowanym w czerwcu 2011 roku. W porównaniu do tego badania liczba osób, które odpowiedziały twierdząco spadła o 2 punkty proc. (z 81 proc.); liczba badanych, którzy są przeciwnego zdania wzrosła natomiast o 1 punkt proc.

Respondenci zostali również zapytani, czy w ich ocenie Niemcy powinny odgrywać większą rolę w Europie i na świecie niż dotychczas. Prawie trzy czwarte badanych (73 proc.) uważa, że nie powinny; 13 proc., że powinny odgrywać większą rolę. W stosunku do poprzedniego sondażu z czerwca 2011 liczba przeciwników odgrywania przez Niemców większej roli w Europie wzrosła o 4 punkty proc.; natomiast odsetek zwolenników spadł o 4 punkty proc.

Proszeni o porównanie obecnych stosunków Polski i Niemiec z sytuacją sprzed roku, 44 proc. ankietowanych wskazało, że są one takie same jak rok temu, 32 proc. uważa, że uległy one pogorszeniu. Dla 9 proc. stosunki polsko-niemieckie są lepsze niż przed rokiem.

40 proc. Polaków uważa, że ważniejsze dla Niemiec są dobre stosunki z Rosją niż z Polską. Prawie co dziesiąty badany (9 proc.) jest odwrotnego zdania - ocenia, że Berlinowi bardziej zależy na relacjach z Warszawą niż Moskwą. Blisko co trzeci ankietowany (30 proc.) ocenia, że dobre stosunki z Polską są dla Niemiec równie ważne, jak dobre stosunki z Rosją.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach od 2 do 9 czerwca 2016 r. na liczącej 1002 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.