"Protestujemy przeciwko podważaniu niezależności uniwersytetów, ideologizacji nauki i ograniczaniu wolności wypowiedzi, co zapowiadają wystąpienia Ministra Edukacji i Nauki oraz działania Ministerstwa. Sprzeciwiamy się upolitycznianiu nauki, realizowanemu poprzez próby ingerencji w programy edukacji akademickiej. Nie godzimy się na eliminowanie całych obszarów badań humanistycznych poprzez politykę grantową ani też na podporządkowywanie jej wąsko rozumianym przesłankom wynikającym z jednego światopoglądu" - czytamy w liście otwartym Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo Uniwersytetu Wrocławskiego do prezydenta i premiera Rzeczpospolitej Polskiej. "Z niepokojem obserwujemy uzależnianie finansowania badań od strategii politycznej, forsowanej przez rządzącą partię. Wszystko to jest głęboko sprzeczne z ideą uniwersytetu i założeniami humanistyki. Nie akceptujemy także represjonowania poszczególnych badaczek i badaczy za ich pracę naukową oraz publiczne wyrażanie poglądów" - dodają językoznawcy.

Reklama
List otwarty literaturoznawców Uniwersytetu Warszawskiego
pobierz plik

Czym jest pakiet wolności akademickiej?

Pakiet wolności akademickiej przewiduje między innymi obowiązek poinformowania nauczyciela akademickiego o poleceniu rozpoczęcia prowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego jego osoby. Nauczyciele mają uzyskać możliwość skierowania zażalenia do komisji dyscyplinarnej przy ministrze, jeśli postępowanie dotyczy wyrażania przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych. W myśl zaproponowanych przepisów rektor zobowiązany będzie do zapewniania poszanowania wolności nauczania, badań naukowych i ogłaszania ich wyników.

Pakiet krytykują rektorzy

Projekt spotkał się z dezaprobatą Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Organizacja stwierdziła w swoim stanowisku, że nie ma obecnie konieczności tworzenia nowych regulacji dla obrony wolności akademickich. Rektorzy zdeklarowali przy tym wolę "upowszechniania dobrych praktyk dotyczących ochrony wolności i praw akademickich". KRASP zobowiązała się też do przygotowania propozycji działań zapewniających respektowanie wartości i wolności akademickich przy poszanowaniu autonomii uczelni i zaprosiła do rozmów ministra Czarnka.