Jak napisano w przesłanym PAP komunikacie, w pierwszej połowie stycznia działalność Sejmu dobrze ocenia ponad jedna piąta Polaków (21 proc. od grudnia ubiegłego roku spadek o 4 pkt proc.), a źle – niemal dwie trzecie (63 proc., wzrost o 2 pkt proc.).

Reklama

Senat lepiej notowany niż Sejm

Opinie o izbie wyższej pozostają stabilne. Pozytywnie o pracy senatorów wypowiada się blisko trzech na dziesięciu ankietowanych (29 proc.), natomiast przeciwnego zdania jest ponad połowa (51 proc.).

Reklama

Od listopada ubiegłego roku w zasadzie nie zmieniają się notowania głowy państwa - pisze CBOS. W styczniu, podobnie jak w dwóch poprzednich miesiącach, nadal widać niewielką przewagę negatywnych ocen prezydentury Andrzeja Dudy nad pozytywnymi (46 proc. wobec 42 proc.).

O Sejmie pozytywnie najczęściej wypowiadają się potencjalni wyborcy Zjednoczonej Prawicy (Prawa i Sprawiedliwości wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską), badani identyfikujący się z prawicą oraz najbardziej zaangażowani w praktyki religijne (uczestniczący w nich kilka razy w tygodniu). Wyróżniają się w tym względzie także respondenci angażujący się praktyki religijne raz w tygodniu, najstarsi ankietowani, osoby mające wykształcenie zasadnicze zawodowe, rolnicy oraz badani uzyskujący niskie dochody w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym (od 1000 zł do 1 tys. 499 zł).

Według CBOS do niezadowolonych z pracy posłów w największej mierze zaliczają się respondenci popierający ugrupowania opozycyjne (Koalicję Obywatelską, Polskę 2050 Szymona Hołowni, Konfederację Wolność i Niepodległość), osoby o lewicowej (a także – choć rzadziej – centrowej) orientacji politycznej, nieangażujące się religijnie (lub uczestniczące w praktykach religijnych sporadycznie).

Negatywne oceny zauważalnie częściej niż przeciętnie pojawiają się wśród osób poniżej 45 roku życia, mieszkańców dużych (100 tys. – 499 tys. 999 ludności) i – szczególnie – największych (półmilionowych i większych) miast, wśród badanych mających wyższe wykształcenie, kadry kierowniczej i specjalistów. To samo dotyczy pracowników administracyjno-biurowych, techników i średniego personelu, pracowników usług i prywatnych przedsiębiorców, pracujących w sektorze prywatnym poza rolnictwem, jak również wśród osób uzyskujących dochody w wysokości co najmniej 2 tys. zł na głowę i wśród ankietowanych niezadowolonych z własnej sytuacji materialnej - podkreśla CBOS.

Pozytywny odbiór działalności Senatu przeważa wśród zwolenników KO i Polski 2050. Sprzyjają mu również osoby mieszkające w dużych i największych miastach, mające wyższe wykształcenie, wysokie dochody (co najmniej 3 tys. zł na osobę w gospodarstwie domowym) i lewicową orientację polityczną.

Niezadowoleniem z pracy senatorów wyróżniają się najbardziej zwolennicy Konfederacji i Zjednoczonej Prawicy, osoby identyfikujące się z prawicą, a poza tym badani pracujący w prywatnych gospodarstwach rolnych, w tym rolnicy, pracownicy usług, respondenci uzyskujący wysokie (ale nie najwyższe) dochody w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym (od 2 tys. zł do 2 tys. 999 zł) i ankietowani źle oceniający własną sytuację materialną.

Prezydentura Dudy

Z sondażu CBOS wynika, że z uznaniem o prezydenturze Andrzeja Dudy wypowiadają się niemal wszyscy zwolennicy rządzącego ugrupowania, a także wyraźna większość osób najbardziej zaangażowanych w praktyki religijne i mających prawicowe poglądy. Lepiej niż przeciętnie działalność głowy państwa oceniają respondenci uczestniczący w praktykach religijnych raz w tygodniu, a ponadto: najstarsi, mieszkańcy wsi, osoby z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym, pracujący w prywatnych gospodarstwach rolnych (w tym rolnicy) oraz ankietowani uzyskujący dochody poniżej 1 tys. 500 zł na osobę w gospodarstwie domowym.

Głosy krytyki wobec obecnej prezydentury dominują w elektoratach KO i Polski 2050 oraz wśród identyfikujących się z lewicą i nieuczestniczących w praktykach religijnych. Negatywną ocenę działań Andrzeja Dudy wyraźnie częściej niż przeciętnie wystawiają również najmłodsi respondenci, mieszkańcy największych miast, badani mający wyższe wykształcenie, kadra kierownicza i specjaliści, technicy i średni personel, pracownicy usług, pracownicy administracyjno-biurowi, prywatni przedsiębiorcy, pracujący w sektorze prywatnym lub spółkach właścicieli prywatnych i państwa oraz ankietowani uzyskujący najwyższe dochody per capita.

Badanie CBOS przeprowadziło w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: – wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (CAPI), – wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście – samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano od 3 do 13 stycznia 2022 r. na próbie liczącej 1135 osób (w tym: 46,4 proc. metodą CAPI, 33,1 proc. – CATI i 20,4 proc. – CAWI).