"Podczas wystawy zostanie zaprezentowanych kilkanaście zdjęć, zarówno z miejsca katastrofy, jak i tych obrazujących przebieg żałoby narodowej i uroczystości pogrzebowych ofiar tej strasznej tragedii. (...) Niestety wszystko wskazuje na to, że dzisiejsze otwarcie wystawy zostanie zakłócone bardzo niemiłym incydentem" - poinformował w wydanym komunikacie prasowym europoseł Tomasz Poręba (PiS).

Reklama

Jego zdaniem, decyzja kwestorów nie ma podstaw, bo zakazać wystawy można tylko, gdy ma ona charakter komercyjny, podważa powagę PE lub stoi w sprzeczności ze wspólnymi europejskimi wartościami.

Wyłaniani spośród członków Parlamentu Europejskiego kwestorzy są odpowiedzialni za sprawy organizacyjne, m.in. za udostępnianie pomieszczeń PE na wystawy.

Jak dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do przewodniczącego PE Jerzego Buzka, kwestorzy uznali, że podpisy pod zdjęciami są zbyt kontrowersyjne i że zdjęcia mówią "same za siebie"; nakazali więc usunięcie podpisów, co jest warunkiem udostępnienia powierzchni PE pod tę ekspozycję.

"Tym bardziej jest to wszystko przykre, że w skład kolegium kwestorów wchodzi poseł z Polski Lidia Geringer de Oedenberg, a szefem PE jest Jerzy Buzek, który zapowiedział udział w otwarciu tej wystawy. Profesor Ryszard Legutko w imieniu organizatorów zwrócił się także do niego z prośbą o interwencję w tej sprawie" - dodaje Poręba. Jego zdaniem, Polska potrzebuje także pomocy UE w wyjaśnieniu przyczyn katastrofy samolotu pod Smoleńskiem.

"Przewodniczący Jerzy Buzek otrzymał dziś pismo od posła Legutki, by zainterweniować u kwestorów, napisał on list, żeby jeszcze raz rozpatrzyli sprawę, ale kwestorzy podtrzymali stanowisko, ponownie wskazując na kontrowersyjny charakter podpisów pod zdjęciami" - powiedziało PAP źródło w PE.

Reklama

Tymczasem Lidia Geringer de Oedenberg zamieściła na swoim blogu niektóre podpisy, które znalazły się pod zdjęciami.

"Zamieszczam w oryginale - i własnym, roboczym tłumaczeniu - brakujące podpisy do zdjęć" - pisze na blogu Lidia Geringer de Oedenberg . "Proszę ocenić na własną rękę, czy wymowa poniższych wybranych tekstów sprzyja atmosferze, w której powinniśmy obchodzić - tym razem w Parlamencie Europejskim - pierwszą rocznicę tego tragicznego zdarzenia" - dodała.

No other politician enjoyed such devotion of citizens as did Professor Lech Kaczyński.

Żaden inny polityk nie cieszył się takim oddaniem obywateli jak Profesor Lech Kaczyński.

In the opinion of a great number of Polish people Professor Lech Kaczyński was the most eminent Polish politician after the Second World War.

Według opinii znacznej części polskiego społeczeństwa, Profesor Lech Kaczyński był najwybitniejszym polskim politykiem po II wojnie światowej.Russians damaged the wreckage of the plane which crashed in Smoleńsk on 10 April 2010. In the photograph an officer is smashing windows with a crowbar and showing a joyful gesture to his colleagues.

Rosjanie zniszczyli wrak samolotu, który rozbił się pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. Na zdjęciu widać oficera niszczącego okna za pomocą łomu, jednocześnie wykonującego radosne gesty w stronę kolegów.

Bodies of the victims in the Smoleńsk catastrophe were thrown by the Russians on the sheets of foil lying on the ground. In full public view they waited to be put into coffins.

Ciała ofiar katastrofy w Smoleńsku zostały rzucone przez Rosjan na fragmenty folii ułożonej na ziemi. Leżały w ten sposób na widoku, czekając na włożenie ich do trumien.

Such actions are in dramatic contrast to the principles of investigating aircraft accidents in the EU.

Takie działania stoją w rażącej sprzeczności z zasadami prowadzenia śledztw dotyczących wypadków lotniczych w UE.

Russian officers searched the site of the catastrophe by poking the ground with sticks. It is no wonder that a month or even three months after the tragedy Polish tourists kept finding pieces of human bodies and important devices from the plane. This casts doubt upon professionalism and reliability of Russia.Rosyjscy oficerowie przeszukiwali miejsce katastrofy poprzez wkładanie kijów w ziemię. Nic dziwnego, że po kilku miesiącach od tragedii polscy turyści znajdowali na miejscu fragmenty ludzkich ciał i ważne urządzenia z samolotu. To poddaje w wątpliwość profesjonalizm i wiarygodność Rosji.

Unidentified pieces of the wreckage were put on trucks. Such treatment has made it impossible to reconstruct the plane and investigate it.

Niezidentyfikowane fragmenty wraku zostały ułożone na ciężarówkach. Takie obejście się z nimi uniemożliwiło rekonstrukcję i zbadanie samolotu.

The site of the catastrophe was visited by outsiders, even children and teenagers. The highest officials of the Russian Federation accepted this negligence. In the photograph Minister Shoygu is shown ignoring the teenagers standing on the right.

Miejsce katastrofy odwiedzały osoby z zewnątrz, nawet dzieci i młodzież. Najwyższe władze Rosji zaakceptowały to niedopatrzenie. Na zdjęciu widać Ministra Shoygu, który nie zwraca uwagi nastolatkom stojącym po prawej stronie.

Every month there are more and more of those who wish to protest against handing over to the Russian Federation the right to investigate the catastrophe.

Każdego miesiąca liczba osób, które sprzeciwiają się prawu Rosji do prowadzenia śledztwa, rośnie.

Probably due to lack of protective roofing it will be impossible for an international body of experts to conduct a thorough examination of the wreckage. More than half the Polish citizens call for such a commission to be appointed.

Prawdopodobnie z powodu braku ochronnego dachu nad wrakiem samolotu, niemożliwe będzie jego dokładne zbadanie przez międzynarodowych ekspertów. Ponad połowa polskich obywateli chce ustanowienia takiej komisji.

The catastrophe in Smoleńsk is called the “second Katyń”by many Poles. Polish citizens who were members of the country’s elites died in both of these tragic events. They all lost their lives in Russia.

Wielu Polaków nazywa katastrofę w Smoleńsku "drugim Katyniem". Polska elita ginęła w obu tragicznych wydarzeniach. Wszyscy oni stracili życie w Rosji.