Nowa ustawa zakazuje przyjmowania do pracy w służbie państwowej ludzi, którzy wcześniej nadużyli swoich służbowych uprawnień. Kierowniczych stanowisk nie będą mogły obejmować osoby zwolnione kiedyś z pracy w okolicznościach, które by je dyskredytowały.

Urzędnikom będzie konfiskowany majątek, jeśli jego wartość przekroczy o jedną czwartą oficjalne dochody. Osoby, które się dopuszczą nadużyć, będą też pozbawiane dodatków do emerytury za wysługę lat.

Deklaracje o stanie majątkowym mają składać nie tylko urzędnicy, ale również ich najbliższa rodzina, w tym niepełnoletnie dzieci. Do deklaracji trzeba również wpisywać rzeczy, które nie należą do urzędników, ale z których korzystają oni przez ponad pół roku.