Ludowcy spisali swoje priorytety na kolejne lata rządzenia na 18 stronach. Prezes Stronnictwa Waldemar Pawlak przekonuje w słowie wstępnym do programu, że jest on realny i głęboko przemyślany. Jak przekonuje, jego realizacja pozwoli wszystkim "odetchnąć z ulgą i potwierdzić, że wreszcie w Polsce zaczyna dziać się lepiej, a ludzie żyją dostatniej, spokojniej, stabilniej".

Reklama

GOSPODARKA

Ludowcy chcą przyspieszyć wzrost PKB. Obiecują racjonalizację wydatków publicznych, zwiększenie skuteczności egzekwowania podatków i jednocześnie wprowadzenie systemu ulg. Chcą też uwalniać gospodarkę od biurokratycznych ograniczeń, zwiększyć rolę przedsiębiorców w tworzeniu prawa sprzyjającego powstawaniu nowych miejsc pracy, a także wspierać aktywność i innowacyjność w biznesie.

PSL deklaruje, że będzie ożywiało kontakty handlowe Polski z Unią Europejską, Wschodem i największymi potęgami ekonomicznymi świata. Zapowiada kontynuację wspierania aktywności i innowacyjności, w tym szerokie wykorzystanie technologii informatycznych oraz wzmocnienie roli dochodów własnych samorządów gminnych.

EMERYTURY i RENTY

Reklama

PSL chciałoby zapewnić dobrowolność w przynależności do emerytalnego systemu kapitałowego. Partia zapowiada przeprowadzenie analizy I filara pod kątem możliwości uproszczeń funkcjonujących rozwiązań.

Reklama

Ludowcy chcą też stopniowego wprowadzania zachęt podatkowych i organizacyjnych dla dodatkowych ubezpieczeń społecznych (III filar), a także motywacji wydłużających aktywność zawodową.

Jednak najważniejszą nowością w programie Stronnictwa jest rozszerzenie wprowadzenie "emerytury obywatelskiej" dla osób, które nie były ubezpieczone i nie mogą już pracować. Szefowa resortu pracy Jolanta Fedak tłumaczyła, że byłaby ona wprowadzana etapami - w pierwszej kolejności otrzymywaliby ją ci, którzy nie są ubezpieczeni w systemie powszechnym.

SPRAWY SPOŁECZNE

Ludowcy zapowiadają podjęcie działań zmierzających do ochrony istniejących i tworzenia nowych miejsc pracy. Chcą do tego doprowadzić zwłaszcza przez rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wsparcie rozwoju spółdzielczości i indywidualnej działalności gospodarczej.

PSL chciałaby "ograniczenia liczby obywateli żyjących w warunkach wykluczenia społecznego". "W tym celu zaproponujemy nowoczesny program wychodzenia z ubóstwa i wykluczenia, a także program kompleksowego wsparcia materialnego biedniejszych rodzin" - czytamy w programie.

Ugrupowanie Waldemara Pawlaka zapowiada stworzenie systemu polityki rodzinnej, zapewniającej wsparcie funkcjonowania rodzin wychowujących dzieci. W opinii ludowców, należy ułatwić wychowanie i opiekę nad dziećmi rodzicom pracującym przez zapewnienie pełnego dostępu do żłobków i przedszkoli oraz szersze dofinansowanie ich działalności. Do rodzin z dziećmi ma być skierowany strumień wydatków budżetowych.

PSL zapowiada, że będzie zmierzać do poszerzenia oferty preferencyjnych kredytów mieszkaniowych, a także działać na rzecz zapewnienia wsparcia finansowego na pierwsze mieszkanie. Stymulowanie rozwoju budownictwa komunalnego i społecznego ma znacznie ułatwić start w dorosłe życie młodym ludziom.ZDROWIE

Pilna i globalna reforma zasad działania ma doprowadzić do poprawy dostępności i jakości działania służby zdrowia. PSL postuluje przywrócenie opieki lekarskiej, stomatologicznej i pielęgniarskiej w szkołach.

Ugrupowanie obiecuje też, że będzie dążyć do szybkiego opracowania i wdrożenia programu profilaktyki zdrowotnej dla kobiet ciężarnych oraz matek z dzieckiem. "Zasadne jest rozwinięcie specjalistycznego poradnictwa pedagogiczno - psychologicznego dla rodzin oraz wprowadzenie obniżonej stawki VAT na towary i usługi dla dzieci i młodzieży" - czytamy w programie.

EDUKACJA

Stronnictwo chce zintensyfikowania indywidualnej pracy nauczycieli z uczniem, wprowadzenia bezpłatnego zaopatrywania uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w podręczniki i inne pomoce naukowe oraz opracowanie i wdrożenie programu bezpłatnego i zdrowotnego dożywiania dzieci szkolnych.

INFRASTRUKTURA

By wyeliminować przypadkowość w lokalizacji inwestycji, PSL proponuje stworzenie planów zagospodarowania przestrzennego w każdej gminie. Obiecuje też przyspieszenie modernizacji i rozbudowę sieci energetycznych, rozbudowę energetyki opartej na surowcach krajowych (węgiel, gaz łupkowy).

Ugrupowanie zapowiada modernizację transportu kolejowego i zaprzestanie likwidacji połączeń kolejowych w Polsce północnej i wschodniej, a także kontynuację modernizacji sieci dróg, budowy obwodnic, co ma znacznie poprawić jakość życia mieszkańców małych miast.

PSL zapewnia, że będzie dążyć do poprawy stanu infrastruktury wiejskiej, podniesienia jej do poziomu zgodnego ze standardami europejskimi poprzez budowę dróg, wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków.ROLNICTWO

PSL chce wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich, stworzenia systemu fachowej informacji i doradztwa poprzez wydzielenie oddziałów rozwoju przedsiębiorczości w Oddziałach Doradztwa Rolniczego i powiatowych biurach ARiMR oraz urzędach gmin.

Ugrupowanie podkreśla, że zapewni wsparcie dla gospodarstw inwestujących w rozwój i poprawę konkurencyjności. Obiecuje wprowadzenie ułatwień w sprzedaży płodów rolnych i produktów wytwarzanych bezpośrednio w gospodarstwie rolnym.

PSL chce też wspierać rozwój organizacji producentów żywności wysokiej jakości oraz innych organizacji pozarządowych kształtujących rynek żywnościowy "od pola do konsumenta". W efekcie takich działań ma się dokonać stabilizacja cen.

Partia Waldemara Pawlaka obiecuje też uruchomienie silniejszych zachęt ekonomicznych (głównie fiskalnych) dla producentów rolnych, a także umożliwienie prowadzącym małe i średnie gospodarstwa podejmowania zatrudnienia poza rolnictwem bez obawy utraty ubezpieczenia w KRUS.

Ludowcy zapowiadają też upraszczanie wniosków i procedur przy ubieganiu się o płatności bezpośrednie i środki na rozwój obszarów wiejskich. Inną z obietnic jest "szybki rozwój komputeryzacji na terenach wiejskich", oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu.

SPRAWY WEWNĘTRZNE

PSL zapowiada usprawnianie działania policji i służb porządkowych, a także "doskonalenie porządku prawnego" oraz poprawę działania wszystkich ogniw systemu antykryzysowego.

W programie znajdziemy też zobowiązanie do wyposażenia w nowoczesny sprzęt państwowych i ochotniczych służb ratowniczych: PSP, OSP, GOPR, TOPR, WOPR, a także usprawnianie systemu przeciwdziałania i reagowania na klęski żywiołowe i zagrożenia terrorystyczne.

Jest też zapowiedź tworzenia systemu szybkiego ostrzegania przed klęskami żywiołowymi, wdrożenie planowania ochrony przeciwpowodziowej. Ugrupowanie obiecuje bezwzględne przestrzeganie zasad zagospodarowania terenów zalewowych i osuwiskowych.

OBRONNOŚĆ I SPRAWY ZAGRANICZNE

W obszarze obronności Stronnictwo zapowiada dbanie o konkretyzację i stałą aktualizację planów strategicznych NATO. "Obszar Polski powinien stać się ważną częścią infrastruktury wojskowej i naszych amerykańskich sojuszników" - zauważają ludowcy.

Chcą też zaprzestania redukcji liczebności sił zbrojnych, rozwijania Narodowych Sił Rezerwowych, a także dostosowanie wydatków na obronę narodową do zadań i możliwości budżetowych państwa. Według PSL, obecny poziom wydatków (proc. w PKB) nie powinien się zmniejszyć.

Partia obiecuje unormowanie sytuacji w zakresie wynagrodzeń i emerytur wojskowych, tak aby przeciwdziałać odchodzeniu z wojska młodych i wyszkolonych kadr.

Ludowcy chcą też umacniania dobrosąsiedzkich stosunków na naszej wschodniej granicy, z Rosją, Ukrainą i Białorusią, przy jednoczesnym wspieraniu procesów demokratycznych w tych krajach.OCHRONA ŚRODOWISKA

PSL obiecuje przyspieszenie rozwoju energetyki odnawialnej, promowanie postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych zgodnie z wymogami ekologicznymi, a także rozwiązanie problemu odpadów (usprawnienie systemu zbiórki zużytych produktów AGD i opakowań).

"Rozwiązanie tego problemu Polskie Stronnictwo Ludowe widzi w szybkim uchwaleniu pakietu tzw. ustaw odpadowych, konsekwentnym ich wdrażaniu i egzekwowaniu" - czytamy w programie.

Stronnictwo zobowiązuje się do zapewnienia warunków organizacyjnych, technologicznych i ekonomicznych do zbiórki, segregacji, utylizacji oraz wtórnego wykorzystania odpadów.

Obiecuje też wspieranie przerobu węgla na paliwa gazowe i płynne, ochronę lasów państwowych przed prywatyzacją, a także intensyfikację działań w celu pozyskania gazu łupkowego oraz szybszego rozwoju odnawialnych źródeł energii i technologii energooszczędnych przyjaznych środowisku naturalnemu.

Kluczem do osiągnięcia celów postawionych w programie ma być - jak piszą ludowcy - utrzymanie wysokiego tempa rozwoju gospodarczego oraz sprawiedliwy podział dochodu narodowego.