Od dziś obowiązują nowe przepisy wykonawcze (Dz.U. z 2011 r. nr 159, poz. 949) określające stawki opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy na podstawie ustaw przetwarzają informacje niejawne.
Za ocenę i audyt bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego opłata wynosi równowartość 0,1 kwoty bazowej (3604,80 zł), za godzinę pracy osoby dokonującej oceny lub audytu. Ale w sumie nie więcej niż równowartość 50-krotności kwoty bazowej.
Jeżeli profil działalności gospodarczej przedsiębiorcy wymaga lub może skutkować koniecznością uzyskania m.in. świadectwa bezpieczeństwa teleinformatycznego, to takie wydatki można zaliczyć do kosztów podatkowych.
W przypadku akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego o klauzuli poufne lub wyższej, przedsiębiorcy zobowiązani do wykonywania zadań publicznych na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego będą zwolnieni z opłat.
Reklama