Polacy pozytywnie oceniają wojsko (65 proc.), działalność policji (72 proc.), a także Kościół (62 proc.); bardziej krytycznie wyrażają się o pracy sądów - taka sama grupa osób ocenia ją pozytywnie, co negatywnie (36 proc.) - wynika z sondażu CBOS. Jak pokazało badanie CBOS, blisko dwie trzecie Polaków (65 proc.) pozytywnie ocenia wojsko, tylko nieliczni (9 proc.) mają o nim złe zdanie. Najkorzystniej o tej instytucji wypowiadają się najmłodsi respondenci.

Reklama

O działalności policji z uznaniem wypowiada się siedmiu na dziesięciu Polaków (72 proc.), natomiast źle ocenia ją co piąty (20 proc.). W stosunku do policji, inaczej niż w przypadku wojska, najmłodsi badani wyróżniają się większym krytycyzmem.

W porównaniu z pomiarem marcowym poprawiła się opinia o pracy sądów. Taka sama grupa osób ocenia ją pozytywnie (36 proc., wzrost o 4 punkty), co negatywnie (36 proc., spadek o 5 punktów). W przypadku prokuratury zmniejszyła się liczba deklaracji krytycznych (z 31 proc. do 26 proc.), natomiast nie zmienił się odsetek Polaków wypowiadających się z uznaniem o pracy tej instytucji (36 proc.).

Ponad dwie piąte Polaków (43 proc., wzrost o 4 punkty) dobrze ocenia działalność Instytutu Pamięci Narodowej, natomiast niemal trzykrotnie mniej (15 proc., spadek o 6 punktów) wypowiada się o niej z dezaprobatą. Zadowolenie z funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego deklaruje ponad dwie piąte ankietowanych (42 proc.), niewielu deklaruje niezadowolenie (12 proc.), a blisko połowa (46 proc.) nie ma na ten temat opinii.

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich dobrze ocenia niespełna dwie piąte badanych (38 proc., wzrost o 3 punkty), co siódmy (14 proc.) wyraża dezaprobatę, a niemal połowowa (48 proc.) nie umie ocenić do pracy RPO. Od marca poprawiła się ocena związków zawodowych. Zwiększyła się grupa osób dobrze oceniających działalność NSZZ "Solidarność" (o 6 punktów, do 35 proc.) i ubyło głosów dezaprobaty (o 4 punkty, do 30 proc.).

W niewielkim stopniu zmieniły się oceny OPZZ. Blisko co czwarty badany (23 proc., wzrost o 3 punkty) postrzega ten związek pozytywnie, a ponad jedna czwarta (26 proc.) - negatywnie. Ponad połowa Polaków (51 proc.) nie ma na ten temat zdania.

Od marcowego sondażu poprawiły się notowania Kościoła rzymskokatolickiego i obecnie są na podobnym poziomie, jak przed tzw. sporem o krzyż, który wpłynął na pogorszenie wizerunku tej instytucji. Przybyło badanych wypowiadających się o działalności Kościoła przychylnie (o 6 punktów, do 62 proc.) i ubyło oceniających ją negatywnie (o 6 punktów, do 26 proc.).

Telewizja publiczna jest postrzegana pozytywnie przez 83 proc. respondentów. Nadawcy komercyjni - TVN i Polsat - cieszą się podobnie dobrą opinią (odpowiednio 83 proc. i 81 proc.). Najmniej głosów krytycznych uzyskuje TVN.

Reklama

Telewizję publiczną nieco gorzej niż inni oceniają respondenci najlepiej wykształceni oraz najwięcej zarabiający. Można również zauważyć, że stacje komercyjne stosunkowo częściej są krytykowane przez respondentów o prawicowych poglądach politycznych, a telewizja publiczna - przez ludzi o orientacji lewicowej.

W większości pozytywne są również oceny stacji radiowych: Polskiego Radia (75 proc.), RMF FM (73 proc., wzrost o 3 punkty w porównaniu z marcem) i Radia Zet (71 proc.). Bardziej podzielone są opinie o Radiu Maryja. Jego działalność spotyka się obecnie z mniejszą krytyką niż sześć miesięcy temu (32 proc., spadek o 5 punktów), nie przełożyło się to jednak na wzrost aprobaty (21 proc.). Prawie połowa Polaków (47 proc., wzrost o 5 punktów) nie potrafi ocenić programu tej rozgłośni.

Pozytywne oceny Radia Maryja przeważają nad negatywnymi w grupie najstarszych badanych, emerytów, rencistów, osób z wykształceniem podstawowym, rolników, najmniej zarabiających i znajdujących się w złej sytuacji materialnej oraz praktykujących religijnie przynajmniej raz w tygodniu. Najbardziej krytycznie nastawieni wobec tej rozgłośni są młodsi respondenci (do 34 lat), uczniowie i studenci, najlepiej wykształceni oraz najzamożniejsi, a także nieuczestniczący w praktykach religijnych i deklarujący lewicowe poglądy polityczne. Badanie przeprowadzono w dniach 8-14 września na liczącej 1077 osób reprezentatywnej grupie dorosłych mieszkańców Polski.