W piątek KSP poinformowała, że do odwołania w jednostkach policji na terenie garnizonu stołecznego zawieszone zostają przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków. Ciągłość ich składania pozostaje jednak zachowana. Ograniczana pozostaje jedynie ich forma - poinformował rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Sylwester Marczak i dodał, że zawieszone zostają również terminy przyjęć interesantów przez kierownictwo policji na terenie garnizonu stołecznego.

Reklama

Skargi i wnioski można przekazywać za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub korespondencji elektronicznej. Adresy email widnieją na stronach poszczególnych jednostek. Ponadto do dyspozycji mieszkańców pozostają numery telefonów kontaktowych za pośrednictwem, których można uzyskać dodatkowe informacje.

W dalszym ciągu przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków należących do kompetencji Komendanta Stołecznego Policji realizowane jest przez Sekcję Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KSP. Funkcjonariusze w sprawach skarg i wniosków pracują w godz. 8.00 - 18.00 - podał nadkom. Sylwester Marczak.

Skargę do Wydziału Kontroli KSP można wnieść za pośrednictwem: urzędu pocztowego, kierując przesyłkę na adres: Wydział Kontroli KSP ul. Nowolipie 2 00-150 Warszawa, faksu na numer: 47 723-31-90 oraz poczty elektronicznej na adres: wydzial.kontroli@ksp.policja.gov.pl.

Warunkiem rozpatrzenia pisemnej skargi (wniosku) jest podanie adresu pocztowego do korespondencji. Mieszkańcy powinni pamiętać, że skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu osoby lub podmiotu je wnoszącego pozostaną bez rozpoznania. Nie ma również możliwości składania ich telefonicznie.

W związku z tym policjanci przypominają, że prawidłowo zgłoszona skarga powinna zawierać: imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania) oraz dokładny opis zdarzenia.

Jak podaje KSP, informację w zakresie możliwości złożenia skargi, bądź wniosku można też uzyskać telefonicznie pod nr tel: (47) 723-68-93 w godz. 8:00 - 18:00. Natomiast w sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji należy kontaktować się z najbliższą jednostką policji pod numerami telefonów 997 i 112.

Reklama

Wizyty w jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością przemieszczania się środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywania wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami - przypomniał nadkom. Sylwester Marczak.

W związku z tym KSP zaleca ograniczenie osobistych wizyt w komisariatach, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. W przypadku osób starszych, które chcą skontaktować się ze swoim dzielnicowym, zachęcamy do kontaktu przez telefon komórkowy, bowiem wszyscy dzielnicowy posiadają taki telefon - dodał nadkom. Sylwester Marczak.

Do dyspozycji mieszkańców wciąż pozostają numery telefonów jednostek policji dostępne na stronach internetowych, aplikacji "Moja Komenda" oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych numery 112 i 997. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie lub e-mailem, nie dotyczy to jednak sytuacji nagłych.

Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia, mieszkańcy otrzymają instrukcje, co do dalszego postępowania. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach (np. gdy trzeba sporządzić dokumentację procesową - przyjąć ustne zawiadomienie o przestępstwie, czy przesłuchać w charakterze świadka) niezbędne jest wykonanie czynności na terenie jednostki, o czym poinformują policjanci.