Nowe przepisy mają doprowadzić do skuteczniejszej pomocy bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia. Wprowadzają nowe formy pomocy i lepszą, bardziej profesjonalną obsługę poszukujących pracy i pracodawców.

Reklama

Ustawa przewiduje specjalne programy dla osób młodych i osób powyżej 50. roku życia. Przewiduje też premiowanie pracowników urzędów pracy za osiągane efekty, a także profilowanie bezrobotnych.

Osoby zarejestrowane w urzędach będą podzielone na trzy grupy.

W grupie pierwszej znajdą się bezrobotni aktywni, którzy nie potrzebują specjalistycznej pomocy, a jedynie przedstawienia ofert pracy. W grupie drugiej - wymagający wsparcia w postaci szkoleń czy staży. W grupie trzeciej natomiast znajdą się bezrobotni oddaleni od rynku pracy, zagrożeni wykluczeniem społecznym.

Ustawa przewiduje też nowe narzędzia wspierające tworzenie miejsc pracy i powrót do zatrudnienia osób bezrobotnych.

Są to na przykład bony stażowe, granty na telepracę, świadczenia aktywizacyjne czy pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy lub rozpoczęcie działalności gospodarczej.