W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiło znaczne pogorszenie notowań głowy państwa. Wprawdzie nadal ponad dwie piąte Polaków (43 proc.) ma dobrą opinię o prezydenturze Andrzeja Dudy, jednak od listopada odsetek niezadowolonych zwiększył się dwukrotnie (wzrost o 20 punktów procentowych, do 40 proc.), w zbliżonym zaś stopniu (spadek o 21 punktów, do 17 proc.) ubyło badanych, którzy nie mieli dotychczas wyrobionego zdania o działalności obecnego prezydenta.

Reklama

Polacy niezadowoleni są też z prac parlamentu. Nowy parlament po blisko miesiącu pracy spotyka się na ogół z negatywnym odbiorem, zbliżonym do rejestrowanego pod koniec urzędowania poprzedniego. Działalność izby niższej VIII kadencji pozytywnie ocenia jedna czwarta Polaków (25 proc.), a tylko nieznacznie większa grupa (27 proc.) wypowiada się z aprobatą o Senacie IX kadencji. Niezadowolenie z jakości pracy posłów deklaruje blisko trzy piąte badanych (58 proc.), a z pracy senatorów - niemal połowa (45 proc.).

Uznanie dla prezydentury Andrzeja Dudy, a także zadowolenie z prac parlamentu częściej deklarują najmłodsi respondenci (18-24 lata), mieszkańcy wsi, osoby mające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe, ludzie z gospodarstw domowych o niskich lub przeciętnych dochodach per capita, biorący udział w praktykach religijnych przynajmniej raz w tygodniu, a także identyfikujący się z prawicą.

Niezadowoleni z działalności głowy państwa przeważają natomiast wśród starszych ankietowanych (55 lat i więcej), mieszkańców miast, zwłaszcza największych aglomeracji, mających wykształcenie wyższe lub średnie, uzyskujących najwyższe dochody per capita, źle oceniających własną sytuację materialną, niepraktykujących religijnie lub robiących to sporadycznie, a ponadto deklarujących lewicową lub centrową orientację polityczną.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 3-10 grudnia 2015 roku na liczącej 989 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.