Według CBOS notowania głowy państwa są lepsze niż przed miesiącem, a odsetek respondentów zadowolonych z obecnej prezydentury jest najwyższy z dotychczas zarejestrowanych. Pozytywnie o stylu sprawowania urzędu przez Andrzeja Dudę wypowiada się 51 proc. Polaków (o 4 punkty proc. więcej niż w lutym), 37 proc. negatywnie ocenia jego działalność.

Reklama

57 proc. Polaków negatywnie ocenia pracę posłów, a senatorów – 47 proc. Zadowolenie z jakości funkcjonowania Sejmu deklaruje 27 proc., a porównywalny odsetek (28 proc.) pozytywnie odnosi się do działalności Senatu.

Oceny władz samorządowych są najlepsze z dotychczas zarejestrowanych, czyli od 1997 r. Pracę samorządowców w swojej miejscowości pozytywnie ocenia 72 proc. badanych, natomiast źle – 20 proc.

Oceny funkcjonowania Kościoła rzymskokatolickiego pozostają stabilne. Pozytywnie o działalności Kościoła wypowiada się 55 proc. Polaków, a krytykuje ją 32 proc.

Reklama

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy zmniejszyło się niezadowolenie z działalności wszystkich trzech związków zawodowych. Funkcjonowanie NSZZ "Solidarność" pozytywnie ocenia 31 proc. ankietowanych, a krytykuje - 30 proc. W przypadku OPZZ częstsza jest krytyka (25 proc.) niż aprobata (21 proc.). FZZ jest najmniej znane – aż 67 proc. Polaków nie potrafi ustosunkować się do jego funkcjonowania.

Od września ub. r. o 4 punkty (do 34 proc.) zwiększył się odsetek badanych dobrze oceniających działalność ZUS i w takim samym stopniu ubyło tych, którzy wypowiadają się o ZUS z dezaprobatą (spadek o 4 punkty, do 46 proc.). Postrzeganie tej instytucji jest ściśle związane z wiekiem i otrzymywaniem świadczeń - podkreśla CBOS.

Notowania NFZ są zbliżone do tych sprzed sześciu miesięcy. Jego funkcjonowanie krytykuje 71 proc. badanych (od września 2015 roku wzrost o 3 punkty procentowe), natomiast dobrze ocenia 22 proc.

Reklama

Funkcjonowanie NBP dobrze ocenia ponad połowa badanych (56 proc.), natomiast źle – 10 proc. (od września 2015 roku spadek o 3 punkty procentowe).

W ciągu ostatniego roku nie zmieniły się opinie o funkcjonowaniu GPW. 28 proc. respondentów ocenia ją pozytywnie, natomiast 6 proc. – źle. 66 proc. nie ma wyrobionego zdania w tej kwestii.

Opinie o funkcjonowaniu wojska są gorsze niż sześć miesięcy temu. Dobrze ocenia je 66 proc. Polaków (od września 2015 roku spadek o 3 punkty proc.), nieliczni zaś (6 proc.) mają o nim złe zdanie.

Działalność CBA częściej oceniana jest pozytywnie (33 proc., o 3 punkty proc. więcej niż we wrześniu 2015 r.) niż negatywnie (18 proc.); 49 proc. nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

Działalność Służby Celnej cieszy się aprobatą 35 proc. badanych, 5 proc. oceniają ją negatywnie a sześciu na dziesięciu Polaków nie ma wyrobionego zdania o funkcjonowaniu tej instytucji.

Lepiej niż we wrześniu ub. r. postrzegana jest prokuratura, której funkcjonowanie dobrze ocenia 30 proc. badanych (wzrost o 4 punkty proc.), a źle – 37 proc. Pracę sędziów krytykuje 46 proc., natomiast 29 proc. wypowiada się o niej z uznaniem.

W ciągu ostatniego roku wyraźnie pogorszyły się notowania IPN. Jak wskazuje CBOS wpływ na to miało prawdopodobnie niedawne udostępnienie przez prezesa tej instytucji dokumentów z tzw. szafy Kiszczaka dotyczących Lecha Wałęsy. Wprawdzie nadal 46 proc. Polaków (od marca ub. r. spadek o 3 punkty proc.) pozytywnie odnosi się do pracy IPN, jednak grupa z niej niezadowolonych zwiększyła się dwukrotnie - z 11 do 23 proc.

W stosunku do września ubiegłego roku zauważalnie pogorszyły się notowania Trybunału Konstytucyjnego. Jak wskazuje CBOS spór wokół obsady sędziowskiej TK niekorzystnie wpłynął na wizerunek tej instytucji. Zwiększyła się wprawdzie jej rozpoznawalność, jednak wzrosła liczba badanych negatywnie oceniających jej działalność (o 16 punktów proc., do 28 proc.). Ubyło osób wypowiadających się o TK z uznaniem (spadek o 8 punktów, do 31 proc.).

Działalność NIK dobrze ocenia 40 proc. badanych, a 16 proc. (spadek o 6 punktów) wyraża przeciwną opinię.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy poprawiły się opinie o działalności RPO. Tę instytucję dobrze ocenia 45 proc. respondentów (wzrost o 5 punktów), natomiast co 10 proc. ma o niej złe zdanie.

Większość badanych pozytywnie ocenia działalność TVP (68 proc., od marca 2014 r. spadek o 14 punktów proc.), TVN (74 proc., spadek o 6 punktów) i Polsatu (75 proc., spadek o 4 punkty). Jak podał CBOS w przypadku opinii o TVP obserwujemy przy tym znaczny wzrost niezadowolenia (z 12 do 21 proc.), a w przypadku TVN – o 4 punkty (do 16 proc.). Złe zdanie o Polsacie ma co dziesiąty Polak (11 proc.).

Działalność Polskiego Radia rzadziej niż dwa lata temu oceniana jest pozytywnie (spadek z 77 do 62 proc.), częściej zaś krytykowana (wzrost z 5 do 11 proc.).

W mniejszym stopniu pogorszyły się oceny działalności RMF FM i Radia Zet - spadek opinii pozytywnych po 5 punktów proc. Nadal jednak obie rozgłośnie cieszą się aprobatą większości Polaków - odpowiednio: 69 i 66 proc.

W ciągu ostatnich dwóch lat ubyło osób zadowolonych z działalności Radia Maryja (spadek o 6 punktów proc.), co sprawia, że obecnie jest ich mniej niż tych, które wypowiadają się o niej z dezaprobatą (24 proc. wobec 30 proc.).

Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach 2-9 marca na liczącej 1034 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.