Dla porównania w styczniu 15 proc. ankietowanych uznało, że sytuacja polityczna w kraju jest dobra, przeciwnego zdania było 49 proc., 32 uznała, że jest ani dobra ani zła (bez zmian).

Reklama

W badaniu napisano, że 38 proc. ankietowanych uważa, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku (wzrost o 4 pkt. proc. w stosunku do stycznia), przeciwnego zdania jest 47 proc. badanych (spadek o 2 pkt. proc.), 15 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Jak podkreślono w badaniu, w lutym (w porównaniu ze styczniem) zmniejszył się odsetek ankietowanych przewidujących, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w kraju się pogorszy (z 29 proc. do 26 proc.). Wzrosła zaś liczba tych, którzy uważają, że pozostanie ona bez zmian (z 36 proc. do 40 proc.). Od stycznia nie zmienił się odsetek osób twierdzących, że sytuacja w Polsce się poprawi (26 proc.).

W sondażu zaznaczono, że oceny sytuacji gospodarczej w zasadzie się nie zmieniły. W niewielkim stopniu wzrósł odsetek badanych twierdzących, że stan gospodarki jest przeciętny – ani dobry, ani zły (z 40 proc. do 43 proc.). Za dobrą uważa sytuację gospodarczą 31 proc. respondentów (od stycznia spadek o 2 punkty procentowe), a za złą – 21 proc. (bez zmian).

Reklama

Pogorszyły się za to - podkreślono w raporcie - oceny poziomu życia badanych i ich rodzin. Nadal jednak większość uznaje go za dobry (54 proc. – o 5 punktów procentowych mniej niż w styczniu). Jako zły określa swój poziom życia 8 proc. respondentów (wzrost o 3 punkty), a 38 proc. (wzrost o 2 punkty) twierdzi, że żyje im się przeciętnie – ani dobrze, ani źle.

Z badania CBOS wynika, że wyraźnie pogorszyły się oceny warunków materialnych gospodarstw domowych. Obecnie 48 proc. badanych (spadek o 8 punktów procentowych w stosunku do stycznia) jest nimi usatysfakcjonowanych, 42 proc. (wzrost o 4 punkty) twierdzi, że ich warunki materialne są przeciętne (ani dobre, ani złe), natomiast 10 proc. (wzrost o 4 punkty) jest niezadowolonych ze swoich warunków życia.

Reklama

Pogorszyły się również oceny sytuacji w zakładach pracy w stosunku do stycznia. W lutym 61 proc. zatrudnionych (spadek o 4 punkty procentowe) uznaje ją za dobrą, 11 proc. (wzrost o 4 punkty) określa, jako złą, a 27 proc. (bez zmian) – jako przeciętną.

CBOS zwrócił uwagę, że oceny sytuacji w zakładach pracy są powiązane przede wszystkim z pozycją materialną pracujących – lepiej wypowiadają się o niej badani z gospodarstw domowych o wyższych dochodach per capita oraz dobrze oceniający swoje warunki materialne.

60 proc. respondentów twierdzi, że w ich miejscowości lub okolicy można znaleźć pracę, przy czym tylko 8 proc. uważa, że łatwo jest znaleźć pracę odpowiednią. Ponad jedna czwarta respondentów (28 proc.) ocenia, że trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę, a 6 proc. nie widzi szans na zatrudnienie.

Z raportu CBOS wynika, że 28 proc. pracujących liczy się z możliwością utraty pracy, natomiast większość (68 proc.) jest raczej spokojna o swoje zatrudnienie.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) między 2 a 9 lutego 2017 r. na liczącej 1016 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.