W wystosowanym, w środę oświadczeniu Rzecznik podkreślił, że z najwyższym zaniepokojeniem przyjął deklaracje i działania przedstawicieli rządu zmierzające do wypowiedzenia przez Polskę konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej nazywanej konwencją stambulską.

Reklama

Bodnar odniósł się w ten sposób do publicznych wypowiedzi o potrzebie wypowiedzenia przez Polskę spornej konwencji formułowanych od kilku tygodni głównie przez polityków Solidarnej Polski. Ostatecznie w poniedziałek Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało do resortu rodziny wniosek o podjęcie prac nad wypowiedzeniem konwencji stambulskiej.

W oświadczeniu RPO podkreślił, że konwencja stambulska wzmacnia obecnie istniejące mechanizmy ochrony przed przemocą ze względu na płeć, w tym przemocą domową. Bodnar ocenił też, że pozytywnie wpłynęła ona na polskie ustawodawstwo i sytuację osób pokrzywdzonych, doprowadzając do istotnych zmian w prawie.

To konwencja dała asumpt do uruchomienia całodobowej linii dla osób doświadczających przemocy, jak również wprowadzenia specjalnego trybu przesłuchania osób wykorzystanych seksualnie. To dzięki konwencji parlament przyjął ustawę o natychmiastowym policyjnym nakazie opuszczenia mieszkania przez sprawcę, co daje szansę osobom pokrzywdzonym na odbudowanie życia wolnego od przemocy - wskazał Rzecznik.

Według Bodnara mimo tych pozytywnych zmian, Polska jest jeszcze na początku drogi, nadal nie chroni i nie wspiera wystarczająco osób pokrzywdzonych. Zwrócił przy tym uwagę, że w niedawno opublikowanym raporcie alternatywnym wskazał listę 46 rekomendacji, których wdrożenie poprawi sytuację osób, które doświadczyły przemocy. Konwencja jest tu doskonałą przewodniczką, a także swoistą gwarancją, że w dalszym ciągu będziemy dążyć do zapewnienia najwyższych standardów ochrony, przy wsparciu grupy niezależnych ekspertów GREVIO - dodał.

Jak zaznaczył z ubolewaniem przyjął liczne wypowiedzi przedstawicieli władzy publicznej, które - jego zdaniem - mają na celu powielanie nieprawdziwych informacji dotyczących treści konwencji stambulskiej. Z przykrością stwierdzam, że świadczą one nie tylko o braku znajomości treści tego aktu prawnego, ale przede wszystkim stanowią przejaw braku szacunku dla osób pokrzywdzonych przemocą - dodał.

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
pobierz plik

Rzecznik podkreślił przy tym, że ratyfikując konwencję jako Polska przyjęliśmy na siebie międzynarodowe zobowiązanie i jesteśmy odpowiedzialni za to, jak chronimy osoby pokrzywdzone przemocą i jak staramy się zapobiegać naruszeniom ich praw.

W związku z powyższym jako Rzecznik Praw Obywatelskich wzywam do zaprzestania podważania autorytetu konwencji i zaniechania wszelkich prac zmierzających do jej wypowiedzenia - zaapelował Bodnar.

Wezwał też, do zorganizowania wysłuchania parlamentarnego, które prowadzone w atmosferze szacunku i solidarności z osobami pokrzywdzonymi, pozwoliłoby - jego zdaniem - rozwiać wątpliwości co do zakresu i celu konwencji.