Za nowelizacją opowiedziało się 423 posłów, przeciw było 11 wstrzymało się od głosu 9.

Wcześniej - w trakcie głosowań - posłowie odrzucili kilkadziesiąt wniosków mniejszości.

Reklama

Poselski projekt nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, zgłoszony przez posłów PiS, trafił do Sejmu w poniedziałek po południu. Wczoraj odbyło się jego pierwsze czytanie na posiedzeniu plenarnym Sejmu, równocześnie z trzema innymi projektami poselskimi, zgłoszonymi przez KO, PSL i Lewicę.

Wszystkie projekty zostały skierowane do Komisji Zdrowia, która pracowała nad nimi kilkanaście godzin, jako wiodący przyjmując projekt PiS. Dzisiaj odbyło się drugie czytanie projektu, w trakcie którego zgłoszono wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania, bez odsyłania go do Komisji.

Przyjęta dzisiaj nowela zakłada możliwość odmowy obsługi klienta, który nie wypełni obowiązku zasłaniania ust i nosa. Zawiera też delegację dla Rady Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia katalogu ograniczeń, obowiązków, nakazów i przewiduje karę za nieprzestrzeganie ograniczeń w wysokości do 1 tys. zł.

Reklama

Nowelizacja zakłada podwyższenie do 200 proc. wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi dla osób, skierowanych przez wojewodę do pracy związanej ze zwalczaniem COVID-19 oraz zachowanie 100 proc. uposażenia w okresie zwolnienia od zajęć służbowych z powodu stwierdzenia zakażenia lub zachorowania, w kwarantannie, izolacji, izolacji domowej także funkcjonariuszom policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa oraz żołnierzom WP.

Pracownicy medyczni zatrudnieni w podmiotach leczniczych, którzy pracują z chorymi na COVID-19 i funkcjonariusze, wykonujący polecenia związane z walką z epidemią, zachowają prawo do 100 proc. uposażenia w razie kwarantanny lub izolacji.

Wprowadzono także przepisy, umożliwiające okresowe zatrudnianie - w trybie uproszczonym, pod ścisłą kontrolą konsultantów okręgowych izb lekarskich, pod nadzorem specjalistów - lekarzy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza UE (na okres pięcioletni). Warunkiem ma być m.in. znajomość języka polskiego, wystarczająca do wypełniania obowiązków.

Do pracy przy zwalczaniu epidemii będą mogli zostać skierowani pracownicy podmiotów medycznych, osoby wykonujących zawody medyczne oraz np. studenci zawodów medycznych, doktoranci, ratownicy medyczni, lekarze w trakcie stażu podyplomowego, albo lekarze, którzy ukończyli staż, ale jeszcze nie zdali lekarskiego egzaminu końcowego. Wzmocnione mają zostać też kompetencje wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego. Nowela zawiera zapis, dot. tzw. klauzuli miłosiernego Samarytanina (niekarania za niezawinione błędy medyczne w sytuacji ratowania ludzkiego życia).

Wprowadzono także zapis, zakładający wyłączenie jednostek samorządu terytorialnego ze stosowania prawa zamówień publicznych w zamówieniach dot. usług, związanych z walką z pandemią; warunkiem ma być jedynie publikacja ciągu 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) informacji o i udzieleniu zamówienia. Zakres wyłączenia m.in. spod ustawy prawo budowlane obejmie natomiast nie tylko podmioty lecznicze, ale również i przedsiębiorców, realizujących - w drodze polecenia wojewody - zadania związane ze zwalczaniem COVID-19.

Warunkiem udzielenia pomocy publicznej ma być - zgodnie z nowelą - deklaracja o właściwym wykorzystaniu środków otrzymanych w ramach tzw. tarcz i przestrzeganie obostrzeń sanitarnych.

Nowela wprowadza też możliwość zawieszenia "w szczególnie uzasadnionych przypadkach" kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital w przypadku odmowy wykonania polecenia i należytego wykonania z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Zawieszenie miałoby wygasać automatycznie po upływie 30 dni od dnia odwołania epidemii.

Ma zostać wydłużony czas realizacji recept na leki, które są obecnie niedostępne na okres do pięciu miesięcy.

Została też wprowadzona możliwość wykonywania pracy w okresie przebywania na kwarantannie (za zgodą pracownika i pracodawcy).

W trakcie prac nad nowelą posłowie nie poparli m.in. z poprawką Konfederacji, zakładającej obniżenie maksymalnej kary za brak maseczek z 1 tys. do 100 zł. Nie poparli też poprawek KO dotyczących przyznania świadczenia w wysokości 200 proc. dla wszystkich pracowników, zajmujących się przeciwdziałaniem pandemii, rezygnacji z odwoływania dyrektorów szpitali w przypadku odmowy lub nienależytego wykonania polecenia władz, handlu w niedzielę czy zwiększenia od przyszłego roku wydatków na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB.

Zgodnie obowiązującą obecnie ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na finansowanie ochrony zdrowia mają zostać przekazane rocznie środki w wysokości nie niższej niż 6 proc. PKB do roku 2024, z zastrzeżeniem, że w roku 2021 nie może to być mniej niż 5,3 proc. PKB (w 2022 r. - 5,55 proc. PKB i w 2023 r. - i 5,8 proc. PKB).

Posłowie nie zgodzili się także, by za okres kwarantanny przysługiwało wynagrodzenie w pełnej wysokości.