Jak Polacy oceniają prezydenta Dudę i parlamentarzystów?

Reklama

Według CBOS w kwietniu działalność głowy państwa jest postrzegana nieco lepiej niż przed miesiącem. Obecnie prezydenturę Andrzeja Dudy pozytywnie ocenia 44 proc. Polaków (wzrost o 2 punkty procentowe), natomiast nieznacznie większy odsetek (46 proc., spadek o 3 punkty) stanowią respondenci z niej niezadowoleni.

Jak podkreśla CBOS kwietniowe notowania izby niższej parlamentu pozostają zbliżone do ubiegłomiesięcznych, natomiast nieco lepsze niż w marcu są opinie o izbie wyższej.

W kwietniu pozytywnie o pracy posłów wypowiada się 24 proc. badanych, a 60 proc. wyraża z niej niezadowolenie.

Działalność senatorów jest lepiej oceniana: dobrze ocenia ją 32 proc. ankietowanych (od marca wzrost o 3 punkty procentowe), natomiast krytykuje ją 45 proc. (spadek o 3 punkty).

Metoda badania

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (371)przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: –wywiad bezpośredni z udziałem ankietera(metoda CAPI), -wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, -samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 8 do 18 kwietnia 2021 roku na próbie liczącej 1131 osób (w tym: 47,3 proc. metodą CAPI, 38,5 proc. –CATI i 14,2 proc. –CAWI).