W kwietniu negocjatorzy reprezentującej Radę prezydencji portugalskiej w UE i Parlamentu Europejskiego osiągnęli porozumienie w tej sprawie. Jest ono jednak wstępne i musi jeszcze zostać ostatecznie zatwierdzone.

PE przyjął nowe prawo przy 442 głosach za, 203 przeciw i 51 wstrzymujących. W następnym kroku nowe prawo trafi do ostatecznego zatwierdzenia przez państwa członkowskie UE.

Reklama

Inne elementy porozumienia obejmują ustanowienie Europejskiej Naukowej Rady Doradczej ds. Zmian Klimatu, składającej się z 15 ekspertów różnych narodowości, przy czym nie więcej niż 2 posiadających obywatelstwo tego samego państwa członkowskiego, na okres czterech lat. Ta niezależna rada ma między innymi zajmować się doradztwem naukowym i sprawozdawczością na temat celów klimatycznych i międzynarodowymi zobowiązaniami UE w ramach porozumienia paryskiego.

Cel klimatyczny

Negocjatorzy uzgodnili, że Komisja Europejska zaproponuje pośredni cel klimatyczny na 2040 rok, "w stosownych przypadkach, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od pierwszego globalnego przeglądu przeprowadzonego w ramach porozumienia paryskiego". Jednocześnie opublikuje przewidywany orientacyjny budżet Unii w zakresie redukcji gazów cieplarnianych na lata 2030-2050 wraz z podstawową metodologią.

Budżet definiuje się jako orientacyjną całkowitą wielkość emisji netto gazów cieplarnianych (wyrażonych jako ekwiwalent CO2 i zawierający oddzielne informacje na temat emisji i pochłaniania), które mają zostać wyemitowane w tym okresie bez narażania zobowiązań Unii na mocy porozumienia paryskiego.

Negocjatorzy uzgodnili również, że KE będzie współpracować z sektorami gospodarki, które zdecydują się przygotować orientacyjne, dobrowolne plany działania na rzecz osiągnięcia unijnego celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. KE będzie monitorować opracowywanie takich planów i ułatwiać dialog na szczeblu UE.

Porozumienie wyznacza również ambitny cel UE, jakim jest dążenie do uzyskania ujemnych emisji po 2050 roku.