O decyzji Bronisława Komorowskiego w tej sprawie poinformowano we wtorek na stronach Kancelarii Prezydenta.

Reklama

Przepisy zawarto w nowelizacji dwóch ustaw: o broni i amunicji oraz o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Zmiany dostosowują prawo polskie do dyrektyw Parlamentu Europejskiego z maja 2008 roku.

Zmieniono i rozszerzono definicję obrotu amunicją, wprowadzając do niej pośrednictwo polegające na negocjowaniu, doradztwie handlowym oraz pomocy w zawieraniu umów. Natomiast z obowiązku uzyskania koncesji na obrót bronią wyłączono broń pozbawioną cech użytkowych.

Nowe przepisy zabraniają dokonywania przeróbek broni zmieniających jej rodzaj, kaliber lub przeznaczenie. Chodzi tu szczególnie o przeróbki dotyczące broni palnej gazowej, przeznaczonej do miotania na odległość substancji obezwładniających.

Zgodnie z nowelą cudzoziemiec, obywatel państwa członkowskiego UE, mieszkający w Polsce może mieć broń łowiecką lub sportową łącznie z amunicją, na podstawie europejskiej karty broni palnej pod warunkiem, że posiadanie określonego rodzaju broni nie jest zabronione w Polsce.

Wprowadzono też nowe zapisy dotyczące wydawania europejskiej karty broni palnej. Będzie to dokument imienny (wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego UE) potwierdzający uprawnienie do posiadania broni palnej, który umożliwi legalne posiadanie i używanie broni w innym państwie członkowskim.Europejska karta będzie zawierać imię, nazwisko, datę urodzenia, adres stałego pobytu osoby posiadającej pozwolenie na broń oraz dane identyfikacyjne broni palnej, informację o celu lub warunkach pozwolenia. Na dokumencie będzie też widoczna data ważności karty.

Nowela zakazuje też posiadania amunicji wyprodukowanej niefabrycznie, chyba że została wytworzona na własny użytek przez osoby posiadające pozwolenie na broń myśliwską, sportową lub kolekcjonerską.

Reklama

Daje też rok na wystąpienie o wydanie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich osobom, które już posiadają broń palną na nabój scalony wytworzoną przed 1850 r. (lub jej replikę). Co więcej, osoby już posiadające taką broń nie będą musiały należeć do stowarzyszeń kolekcjonerów, a taki wymóg stawia nowela przed pozostałymi osobami występującymi o ten rodzaj pozwolenia.