Listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko prezesa IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przesłano PAP w komunikacie IPN.

Reklama

Termin zgłaszania się kandydatów minął we wtorek. Od środy trwał pierwszy etap konkursu, który polegał na sprawdzeniu dokumentów i oświadczeń złożonych przez kandydatów. Kolegium IPN ustalało, czy spełnili oni wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Kandydat musiał m.in. posiadać stopień naukowy co najmniej doktora; musiał też wykazać, że nie pracował lub nie współpracował z komunistycznymi organami bezpieczeństwa państwa. Pierwszy etap konkursu miał niejawny charakter.

W poniedziałek 18 lipca odbędzie się drugi etap konkursu, który będzie polegał na publicznym wysłuchaniu kandydatów, którzy zaprezentują własną koncepcję funkcjonowania Instytutu Pamięci Narodowej oraz odpowiedzą na pytania członków Kolegium IPN. Prawo zadawania pytań będą mieli wyłącznie członkowie Kolegium.

Następnie Kolegium, po dyskusji na posiedzeniu niejawnym, podejmie uchwałę w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko prezesa IPN w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Uchwała Kolegium IPN zostanie wówczas skierowana do Sejmu, który na jej podstawie będzie mógł powołać prezesa IPN za zgodą Senatu.

Jeżeli w pierwszym głosowaniu Kolegium IPN żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, wówczas przeprowadza się kolejne głosowanie zwykłą większością głosów z udziałem kandydatów, którzy uzyskali dwie kolejne największe liczby głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, Kolegium w drodze uchwały uzna konkurs za nierozstrzygnięty, a jego przewodniczący ponownie ogłosi konkurs.

Reklama