Chodzi o ustalenie różnych opłat w zależności od rodzaju zabudowy, w którym znajduje się gospodarstwo domowe, co zdaniem sądu naruszyło przepisy.

Orzeczenie WSA zapadło 27 stycznia tego roku. Sąd rozpoznawał wówczas skargę Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Praga" w przedmiocie sposobu ustalania opłat za gospodarowanie odpadami.

Reklama

W uzasadnieniu skargi spółdzielnia wskazała, że w wyniku nowych przepisów miesięczna stawka opłaty od jednego gospodarstwa domowego wzrasta średnio o 253 proc., w tym dla jednoosobowych gospodarstw aż o 550 proc.

"Z naszej strony zapowiadamy kasację tego wyroku do NSA"

Rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka, komentując w rozmowie z PAP wyrok WSA, zwróciła uwagę, że sąd nie podzielił uzasadnienia Spółdzielni Mieszkaniowej "Praga". Uchylenie przepisów zostało oparte o zakwestionowanie kompetencji Rady (Warszawy-PAP) do różnicowania stawki między zabudową jednorodzinną i wielorodzinną - zaznaczyła, podkreślając przy tym, że taka podstawa jest w ustawie dotyczącej gospodarowania odpadami. W związku z tym wyrok WSA zakwestionował możliwość różnicowania przez Radę stawek opłat za śmieci wynikającą literalnie ze znowelizowanej w 2019 r. ustawy – dodała.

Z naszej strony zapowiadamy kasację tego wyroku do NSA – poinformowała rzeczniczka stołecznego ratusza. Jak dodała, w chwili obecnej miasto analizuje to uzasadnienie.

Gałecka zwróciła również uwagę, że wyrok WSA to pierwszy tego typu wyrok w Polsce, który podał w wątpliwość przepis wynikający z ustawy. Do tej pory takich wyroków w Polsce nie było – powiedziała rzeczniczka. Przypomniała także, że na podstawie tej ustawy pracowała nie tylko Warszawa, ale również inne miasta w Polsce.

Reklama

Stawki za wywóz śmieci

Rada Warszawy uchwaliła nowe stawki 12 grudnia 2019 r. Przepisy weszły w życie 1 marca 2020 r. Zgodnie z nimi stała miesięczna kwota za odbiór nieczystości segregowanych z domu jednorodzinnego wynosi 94 zł, a z mieszkania w bloku czy kamienicy - 65 zł. W razie niesegregowania śmieci opłaty są dwukrotnie większe, czyli wynoszą odpowiednio 188 oraz 130 zł.

Orzekając w tej sprawie, Wojewódzki Sąd Administracyjny ocenił, że do istotnych wad uchwały należy m.in. naruszenie przepisów wyznaczających kompetencję organów samorządu do podejmowania uchwał oraz naruszenie podstawy prawnej podjętej uchwały.

Sąd nie podzielił zarzutu, zgodnie z którym miasto nie podało rzetelnych danych przemawiających za podwyżką. WSA uznał też, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Warszawy miała prawo ustalić stawkę należną od gospodarstwa domowego - jedną z czterech dopuszczalnych metod obliczania opłat za gospodarowanie odpadami. "Rada działała w oparciu o delegację ustawową, która dopuszcza zastosowanie takiej metody i tym samym nie czyni jej działań niezgodnym z prawem" - uznano.

WSA wskazał jednak, że rady gmin mogą różnicować stawki opłat tylko w takim zakresie, w jakim pozwala im na to właściwy przepis. Ustawodawca zdecydował, że w przypadku metody od gospodarstwa domowego powinna być uchwalona jedna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami (...) Tymczasem Rada w zaskarżonej uchwale ustaliła dwie stawki, przyjmując jako dodatkowe kryterium rodzaj zabudowy, w którym znajdują się gospodarstwa domowe. Inna stawka przewidziana została dla gospodarstwa domowego zabudowy jednorodzinnej oraz inna dla wielorodzinnej. Rada uchwaliła zatem dwie stawki opłaty od gospodarstwa domowego - wskazał sąd.

Od 1 kwietnia tego roku w Warszawie ma wejść w życie kolejny sposób naliczenia opłat uzależniający wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od zużycia wody. Na uchwałę w tej sprawie skargę do sądu administracyjnego złożyła Prokuratura Okręgowa w Warszawie; skarga nie została jeszcze rozpoznana.