Postanowienia nie są prawomocne, przysługuje na nie zażalenie do NSA. Pełnomocnik cudzoziemców, który stoi na stanowisku, że skargi są aktualne i nie zostały cofnięte zapowiedział, że takie zażalenia złoży.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zajmował się w czwartek sSprawą trzech skarg na czynności komendanta placówki Straży Granicznej w Michałowie (Podlaskie), na granicy z Białorusią. Przystąpiły do tej sprawy - w charakterze uczestników postępowania - Rzecznik Praw Obywatelskich i Prokuratura Regionalna w Białymstoku.

Reklama

Sąd umorzył postępowanie

Ostatecznie sąd nie rozpoznał sprawy pod względem merytorycznym, tzn. nie oceniał zaskarżonej procedury i przepisów, na podstawie których jest stosowana przez Straż Graniczną. Po przedstawieniu stanowisk przez strony, WSA wydał postanowienie o umorzeniu każdego z tych trzech postępowań sądowych.

Ocenił bowiem, że skarżący Irakijczycy złożyli - skuteczne prawnie i wiążące sąd - oświadczenia o cofnięciu skargi.

Oświadczenia te sąd uznał za dopuszczalne, stwierdzając, że nie zmierzają one do obejścia prawa, ani też nie spowodują utrzymania w mocy czynności dotkniętych wadą nieważności - uzasadniała sędzia Małgorzata Roleder. Zwróciła uwagę, że w sytuacji, gdy są rozbieżne stanowiska między stroną, a jej pełnomocnikiem, należy dać prymat stanowisku strony.