Daniel Gorgosz napisał w oświadczeniu, że "decyzja w przedmiocie kary nie została jak dotychczas doręczona likwidatorowi Spółki. Jest więc rzeczą zaskakującą zamieszczanie jej treści przez przewodniczącego KRRiT na portalu społecznościowym, przed jej doręczeniem głównemu zainteresowanemu. Oczywiście po jej formalnym otrzymaniu i szczegółowym zapoznaniu się z jej treścią likwidator podejmie stosowne kroki prawne mające służyć zaskarżeniu tej decyzji, choć jest przekonany, iż w niniejszej sprawie nie ma mowy o jakichkolwiek uporczywych odmowach wypełniania obowiązków przewidzianych w ustawie o radiofonii i telewizji, lecz to Przewodniczący KRRiT wielokrotnie w sposób nieuzasadniony wzywał Spółkę do przedkładania dokumentów i informacji, przekraczając swoje ustawowe kompetencje i uprawnienia".

Reklama

Oświadczenie KRRiT

KRRiT napisał w poniedziałkowym oświadczeniu: "W związku z dwukrotną odmową udzielenia informacji, Przewodniczący KRRiT podjął decyzję o nałożeniu kary pieniężnej na Pana Daniela Gorgosza powołanego na likwidatora spółki TVP S.A. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telewizja Polska S.A. za nieudzielenie na żądanie Przewodniczącego KRRiT informacji przewidzianych przepisem art. 10 ust. 2 u.r.t., takich jak: łączna kwota wydatków na wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia pracowników realizujących ustawowe zadania misyjne, osobno za listopad i grudzień 2023 r.; łączna kwota na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych ze zleceniobiorcami realizującymi ustawowe zadania misyjne, osobno za listopad i grudzień 2023 r.; łączne koszty realizacji zadań misyjnych, rozumianych jako tworzenie programu, osobno za listopad i grudzień 2023 r.; łączne koszty realizacji zadań misyjnych, rozumianych jako rozpowszechnianie programu, osobno za listopad i grudzień 2023 r.; informacje finansowe osobno za listopad i grudzień 2023 r. przekazane Radzie Nadzorczej".

"Żądanie dotyczyło zatem informacji związanych z realizacją misji publicznej, na co Telewizja Polska S.A. otrzymuje pieniądze m.in. z opłat abonamentowych" - dodano.

Przypomniano, że art. 10 ust. 2 u.r.t. stanowi, że: "Przewodniczący Krajowej Rady może żądać od dostawcy usługi medialnej lub dostawcy platformy udostępniania wideo lub podmiotu dokonującego zmian, modyfikacji lub innych naruszeń integralności usługi medialnej, o których mowa w art. 44b, przedstawienia materiałów, dokumentów oraz udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym dla kontroli zgodności działania tego dostawcy lub podmiotu z przepisami ustawy, warunkami koncesji, regulaminem świadczenia usługi lub wiążącymi go aktami samoregulacji".

"Działania Ministra Kultury polegające na rozwiązaniu spółki zobowiązały Przewodniczącego KRRiT do ustalenia i zweryfikowania, czy jednostka publicznej radiofonii i telewizji w tej nieprzewidzianej ustawowo sytuacji realizuje misję publiczną i jakie środki są na nią wydatkowane. Ten zakres przedmiotowy kontroli wynika z przepisów u.r.t. i w pełni się w nich mieści" - zaznaczono.

Reklama

"Nieakceptowalna postawa"

Wskazano, że "postawa prezentowana przez Pana Daniela Maksymiliana Gorgosza jest nieakceptowalna w demokratycznym państwie prawa, w którym nie może mieć miejsca sytuacja, iż podmiot odmawia udzielenia informacji organowi państwa uprawnionemu do ich otrzymania". "W szczególności, jeżeli dotyczy to środków publicznych, które zostały temu podmiotowi przez ten organ przekazane "- dodano.

"Za nieudzielenie na żądanie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji informacji przewidzianych przepisem art. 10 ust. 2 u.r.t. na Pana Daniela Gorgosza została nałożona kara pieniężna w wysokości 145 200,00 zł" - napisano.