Reklama

Sejm zajmie się obywatelskim projektem zmian w ustawie o systemie oświaty, którego głównym celem jest przywrócenie stanu sprzed reformy, czyli zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków i obowiązku przedszkolnego dla 5-latków, a także powrót do tzw. starej podstawy programowej nauczania i wychowania przedszkolnego.

Autorzy projektu chcą też powstrzymania likwidacji szkół przez wprowadzenie do ustawy zapisu o konieczności ustalania przez samorządy sieci publicznych szkół i przedszkoli w porozumieniu z kuratorem oświaty. Opowiadają się ponadto za objęciem wychowania przedszkolnego - tak jak szkół - subwencją oświatową. Uzasadnienie do projektu przedstawi Tomasz Elbanowski, reprezentujący ruch Ratujmy Maluchy.

W porządku obrad jest też obywatelski projekt ustawy o ochronie zwierząt, który zakazuje trzymania psów na uwięzi ponad 12 godzin i na łańcuchu krótszym niż 3 metry, wykorzystywania zwierząt w cyrku i zaostrza kary za znęcanie się nad zwierzętami. Jego inicjatorem jest m.in. Cezary Wyszyński z Fundacji "Viva! Akcja dla Zwierząt".

Projekt przewiduje także opodatkowanie hodowli zwierząt domowych, zakaz handlu zwierzętami domowymi poza miejscami ich chowu. Wprowadza Krajową Inspekcję ds. Zwierząt - komórkę podległą MSWiA, z wojewódzkimi oddziałami i inspektorami. Miałaby ona m.in. nadzorować miejsca opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Szef NSZZ "Solidarność" Piotr Duda przedstawi w Sejmie obywatelski projekt zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Główne założenie projektu to powiązanie płacy minimalnej ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej i taki jej wzrost, aby najniższa pensja stanowiła 50 proc. przeciętnej płacy. Zgodnie z projektem, wysokość minimalnego wynagrodzenia rosłaby szybciej w przypadku wzrostu PKB o co najmniej 3 proc. Natomiast jeśli wzrost gospodarczy byłby niższy lub miał wartość ujemną, minimalne wynagrodzenie byłoby ustalane według dotychczas przyjętych zasad.

Sejm zajmie się też obywatelskim projektem ustawy o zachowaniu przez państwo polskie większościowego pakietu akcji Grupy Lotos SA. Zgodnie z projektem państwo jest zobowiązane do zachowania większościowego pakietu akcji Lotosu, a nadzór nad tym spoczywa na Radzie Ministrów.

Pod koniec października ub.roku resort skarbu zaprosił inwestorów do negocjacji w sprawie kupna akcji Grupy Lotos, stanowiących ok. 53 proc. kapitału zakładowego. 29 kwietnia minął termin składnia wstępnych ofert na zakup akcji Lotosu. W czerwcu ministerstwo skarbu wyłoniło cztery podmioty, w tym jeden warunkowo, spośród których zostanie wybrany inwestor dla Grupy Lotos. Termin złożenia ofert wiążących to 16 listopada 2011 roku. Nazwy wyłonionych podmiotów nie będą podawane do publicznej wiadomości. Ostateczne decyzje ws. prywatyzacji Grupy będzie podejmował już nowy rząd, na przełomie 2011 i 2012 r.Posłowie rozpatrzą projekty uchwał w sprawie: ustanowienia roku 2012 Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego; ustanowienia roku 2012 Rokiem ks. Piotra Skargi i ustanowienia roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka.

W czwartek wieczorem posłowie zapoznają się z raportem końcowym z prac komisji śledczej ds. nacisków. W przyjętym pod koniec sierpnia raporcie komisji znalazło się w stwierdzenie o nielegalnych naciskach.

Do raportu zgłoszono trzy zdania odrębne: szefa komisji Andrzeja Czumy (PO), posłów PiS i Janusza Krasonia z SLD. Z projektu raportu przygotowanego przez szefa komisji wynikało, że zarzuty wobec rządzących w latach 2005-2007 nie znalazły potwierdzenia. Według tego projektu nie ma podstaw do stwierdzenia, aby w latach 2005-2007 "istniał mechanizm, który umożliwiałby funkcjonariuszom publicznym zajmującym kierownicze stanowiska państwowe nielegalne wywieranie wpływów na prokuratorów, funkcjonariuszy policji i służb specjalnych". Po przyjęciu poprawek zgłoszonych przez posłów PO i SLD ostateczna wersja raportu znacznie różni się od tego przygotowanego przez Czumę.

W piątek po południu Sejm zapozna się ze sprawozdaniem Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 roku, a także ze sprawozdaniem z działalności Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w ubiegłym roku.

Posłowie rozpatrzą także poprawki Senatu, m.in. do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; noweli ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i do nowelizacji prawa telekomunikacyjnego.

Zgodnie z zasadą dyskontynuacji parlament, który kończy swoją kadencję, zamyka wszystkie sprawy, nad którymi pracował (niezależnie od tego, na jakim etapie się znajdują) i nie przekazuje ich nowemu parlamentowi. Wyjątki od tej zasady to m.in. obywatelskie projekty ustaw i sprawozdania sejmowych komisji śledczych.