Od kilkunastu dni na wielu nośnikach reklam w stolicy, w tym na pojazdach komunikacji miejskiej, prezentowane są materiały graficzne, które mają przekonać mieszkańców, że za wysokie opłaty za gospodarkę odpadami odpowiada nie samorząd, a "nowa ustawa".

Reklama

Oświadczenie ministerstwa klimatu i środowiska

Resort klimatu i środowiska wskazał w komunikacie, że "zasada tzw. samofinansowania została uchwalona przez Sejm w 2011 i obowiązuje od 2012 roku, z kolei w latach 2015-2021 w żaden sposób nie nowelizowano wspomnianego przepisu".

Zatem używanie przez m.st. Warszawa określenia "nowa ustawa zabrania" jest zwyczajnym wprowadzaniem w błąd odbiorców. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wzywa do zaprzestania rozpowszechniania fałszywych informacji w tym temacie – czytamy w komunikacie.

Ministerstwo podkreśliło, że przygotowywany aktualnie w resorcie "Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw" "nie zakłada zmiany brzmienia art. 6r ustawy, który określa zasady bilansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi".

Ministerstwo podkreśliło, że podstawowe brzmienie tego przepisu zostało określone już w wersji ustawy z 1 lipca 2011 r. W późniejszych nowelizacjach uszczegółowiono cele, na jakie mogą być wydatkowane środki, pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nie została jednak zmieniona główna idea, która zakłada, że środki te są przeznaczone na cele związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Ponadto jednoznacznie wskazano, że środki te nie mogą być przeznaczane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania tego systemu – napisano w komunikacie.

Reklama

System gospodarowania odpadami komunalnymi

Zgodnie z wyjaśnieniami MKiŚ system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować. Przekłada się to na obowiązek ustalania wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu.

Prawidłowo skalkulowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna z jednej strony zapewniać sprawne funkcjonowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie gminy, z drugiej zaś nie może stanowić źródła dodatkowych zysków gminy – podkreślono.

Zaznaczono, że "dopłacanie do tego systemu z innych środków gminy nie powinno mieć miejsca i może zostać uznane za dopuszczalne jedynie w sytuacji wyjątkowej, przejściowej".

Od kwietnia tego roku w Warszawie będą obowiązywać nowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami. Rada m.st. Warszawy zadecydowała o wprowadzeniu metody naliczania opłaty od ilości zużytej wody.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej miasta mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych i wielolokalowych domów zapłacą za śmieci licząc 12,73 zł za 1 m sześc.

Natomiast, jeśli w nieruchomości nie ma wodomierza albo nie jest ona podłączona do sieci wodociągowej opłata będzie naliczana według wzoru: liczba mieszkańców razy 4 m sześc. wody razy 12,73zł. Co w przypadku domu zamieszkałego przez pięcioosobową rodzinę da ok. 250 zł.