Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu do Polski, a także Czech, Estonii, Włoch, Litwy, i Austrii wezwania do usunięcia uchybienia.

Reklama

Europejski nakaz aresztowania

Europejski nakaz aresztowania, który obowiązuje od 1 stycznia 2004 r., zastąpił długotrwałe procedury ekstradycyjne, które obowiązywały między państwami członkowskimi UE. Aby mógł funkcjonować prawidłowo, konieczne jest, aby wszystkie państwa członkowskie w pełni i prawidłowo transponowały wszystkie przepisy decyzji ramowej do swojego prawa krajowego.

"Czechy, Estonia, Włochy, Litwa, Austria i Polska tego nie uczyniły, na przykład traktując swoich obywateli korzystniej niż obywateli innych państw członkowskich UE lub wprowadzając dodatkowe podstawy odmowy wydania nakazu, które nie zostały przewidziane w decyzji ramowej" - czytamy w komunikacie

Z tego względu Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu do tych państw członkowskich wezwań do usunięcia uchybienia. Państwa te mają teraz dwa miesiące na zastosowanie niezbędnych środków w celu wyeliminowania niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii, podano także.

Europejski nakaz aresztowania przewiduje usprawnienie procedur transgranicznego wydawania osób przez organy sądowe: jeżeli sędzia z dowolnego państwa członkowskiego wyda nakaz aresztowania osoby podejrzanej o popełnienie poważnego przestępstwa, nakaz ten jest ważny na całym terytorium UE.