Wspólna deklaracja prezydentów Polski i Ukrainy została opublikowana z okazji przypadającego w niedzielę, 9 maja, Dnia Europy. Duda i Zełenski przypomnieli w niej o spotkaniu Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów RP i Ukrainy, które odbyło się 29 marca 2021 r. Wskazali też, że konstytucję Ukrainy "określa uzyskanie pełnoprawnego członkostwa w Unii Europejskiej jako strategiczny kurs państwa".

Reklama

Duda i Zełenski podkreślili w deklaracji, że "Rzeczpospolita Polska i Ukraina podzielają wspólne europejskie wartości, w tym poszanowanie zasad demokracji, praworządności, dobrych rządów, praw człowieka i podstawowych wolności, w tym praw osób należących do mniejszości narodowych oraz niedyskryminacji osób należących do mniejszości".

"Szacunek dla wspólnej historii"

Prezydenci podkreślili także "wzajemny szacunek dla wspólnej historii i pamięci o niewinnych ofiarach konfliktów i represji politycznych XX wieku".

Duda i Zełenski podkreślili, że większość polskiego i ukraińskiego społeczeństwa zdecydowanie popiera integrację Ukrainy z Unią Europejską.

Jak zaznaczyli w deklaracji, zgodnie Traktatem o Unii Europejskiej każde państwo europejskie, które szanuje wartości, o których mowa w Traktacie i zobowiązuje się je wspierać, może ubiegać się o członkostwo w Unii, jeżeli spełni wszystkie warunki i zobowiązania.

Przypomnieli, że 1 września 2017 r. wszedł w życie układ o stowarzyszeniu zawarty pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. Wskazali jednocześnie, że nie stanowi on "ostatecznego celu stosunków UE-Ukraina".

Reklama

Układ UE-Ukraina

Prezydenci Polski i Ukrainy "z zadowoleniem przyjęli znaczny postęp osiągnięty we wdrażaniu układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina, który stanowi mapę drogową dla reform umożliwiających dalszą stopniową integrację Ukrainy z Unią Europejską i jej rynkiem wewnętrznym.

Podkreślili też "gotowość ukraińskich przywódców do kontynuowania reform ze szczególnym uwzględnienie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, w tym działań na rzecz przeciwdziałania korupcji i na rzecz praworządności.

Duda i Zełenski podkreślił - w kontekście wdrażania układu stowarzyszeniowego UE-Ukraina - znaczenie "dalszej poprawy klimatu biznesowego na Ukrainie w celu zmotywowania inwestorów, a tym samym zwiększenia wymiany gospodarczej między naszymi krajami".

Prezydenci opowiedzieli się ponadto za aktualizacją układu stowarzyszeniowego UE-Ukraina. Z zadowoleniem przyjęli rozpoczęcie oceny osiągnięcia założeń tego układu. Wskazali, że na następnym szczycie UE-Ukraina zostanie dokonany "kompleksowy przegląd układu o stowarzyszeniu w jego częściach handlowych i sektorowych oraz dalsze promowanie integracji sektorowej między UE a Ukrainą".

Prezydenci zgodzili się, że "istnieje potrzeba strategicznego przeglądu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i inicjatywy Partnerstwa Wschodniego, zapewniając im rozwój i unijną politykę otwartych drzwi dla tych krajów Partnerstwa, którzy mają europejskie aspiracje i spełniają wszystkie warunki i kryteria.

Prezydenci zgodzili się, że Ukraina "może ubiegać się o członkostwo w Unii, pod warunkiem przestrzegania wszystkich kryteriów i zasad demokracji, szanowania podstawowych wolności człowieka i praw mniejszości i stania na straży praworządności".

Wspólne uzgodnienia

Duda i Zełenski uzgodnili, że będą wzmacniać wspólne wysiłki na rzecz integracji Ukrainy z UE. Wskazali, że proeuropejskie reformy na Ukrainie zasługują na poparcie całej społeczności międzynarodowej.

W deklaracji zapisano ponadto, że Polska będzie wspierać Ukrainę w działaniach na rzecz realizacji układu o stowarzyszeniu z UE i osiągnięciu pełnego członkostwa w Unii Europejskiej.

Deklaracja została podpisana prze prezydentów 3 maja, na marginesie obchodów 230. rocznicy uchwalenie konstytucji 3 Maja, w których uczestniczył m.in. prezydent Ukrainy.