Zgodnie z Kodeksem Wyborczym, PKW ma teraz 3 dni na rozpatrzenie zawiadomienia.

Reklama

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, złożenie zawiadomienia do PKW o utworzenie komitetu wyborczego musi być dokonane w terminie do 50. dnia przed dniem wyborów, czyli do 20 sierpnia. W związku z tym, że termin ten wypada w sobotę, zgodnie z Kodeksem wyborczym zawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej 22 sierpnia.

Do PKW zawiadomienia o utworzeniu zgłaszać mogą komitety partii politycznych, koalicji partii politycznych oraz komitety tych organizacji, stowarzyszeń lub wyborców, które zamierzają wystawić swoje listy.

Jak powiedział PAP rzecznik Polskiej Partii Pracy-Sierpień 80. Patryk Kosela, głównymi filarami programu wyborczego partii będą walka z "umowami śmieciowymi", bezpłatna i ogólnie dostępna służba zdrowia oraz gwarancja bezpłatnej edukacji publicznej.

Kosela podkreślił, że Sierpień 80. zamierza wystawić listy kandydatów do Sejmu i Senatu w całym kraju, na których znajdą się przedstawiciele również innych ugrupowań i środowisk, w tym Samoobrony.

"Obecnie trwają końcowe prace nad kompletowaniem list kandydatów. Szczegółowe decyzje w tej sprawie zostaną podjęte po konsultacjach ze strukturami regionalnymi do 15 sierpnia" - powiedział Kosela.

Reklama

Zawiadomienie o powstaniu komitetu, składane w PKW, musi zawierać m.in. nazwę komitetu wyborczego partii politycznej lub jego skrót; informację, że komitet wyborczy zamierza zgłaszać listy kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów lub tylko listy kandydatów Sejmu bądź Senatu; adres siedziby komitetu wyborczego partii politycznej; wskazanie numeru ewidencyjnego, pod którym partia polityczna jest wpisana do ewidencji partii politycznych oraz informację o powołaniu pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego.

Komitet do zawiadomienia musi załączyć m.in. uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycznych; wyciąg ze statutu partii politycznej pozwalający stwierdzić, który organ partii jest upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz; oświadczenie pełnomocnika wyborczego i finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu swoich funkcji.

Jeżeli zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego spełnia wszystkie określone w Kodeksie wyborczym warunki, PKW w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia, postanawia o jego przyjęciu, które doręcza niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu. Od tego momentu komitet wyborczy może pozyskiwać i wydatkować środki finansowe przeznaczone na kampanię.

W przypadku, gdy zawiadomienie zawiera wady, PKW w terminie 3 dni od jego doręczenia wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia. Jeśli wady nie zostaną w terminie 5 dni usunięte Komisja odmawia przyjęcia zawiadomienia. Wówczas pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego na postanowienie o odmowie przyjęcia zawiadomienia.