W sondażu z grudnia nadal przeważają negatywne prognozy rozwoju sytuacji w kraju (54 proc.), pozytywne formułuje 27 proc. ankietowanych.

Reklama

Jak zauważa CBOS, od wyborów parlamentarnych właściwie nie zmieniły się oceny sytuacji politycznej. Największa grupa (42 proc.) ocenia ją jako przeciętną; blisko dwie piąte (37 proc.) jako negatywną, jeden na siedmiu badanych (15 proc.) jako dobrą.

W porównaniu z listopadem przybyło respondentów źle oceniających sytuację materialną swoich gospodarstw domowych. Na praktycznie niezmienionym poziomie pozostały grupy zadowolonych ze swojej sytuacji ekonomicznej (38 proc.) i uznających ją za przeciętną (46 proc.).

Wyraźnie pogorszyły się natomiast opinie o sytuacji gospodarczej - od listopada odsetek respondentów oceniających ją jako złą wzrósł o 5 pkt. do 38 proc., dobrze oceniało ją 19 proc. (o 3 pkt. mniej). Zdaniem 39 proc. sytuacja gospodarcza jest przeciętna.

Na gorsze zmieniły się oceny poziomu życia badanych i ich rodzin. Z 43 proc. do 39 proc. ubyło respondentów uważających, że im i ich rodzinom żyje się dobrze, niezadowolonych przybyło - z 12 do 15 proc. Nadal największa grupa (46 proc.) ocenia swój poziom życia jako przeciętny.

Grudzień jest drugim z rzędu miesiącem, kiedy maleje odsetek pozytywnych ocen sytuacji w zakładach pracy. 48 proc. - o 4 pkt. mniej niż w listopadzie - określa ją jako dobrą; co trzeci (33 proc.) jako przeciętną; zdaniem co szóstego (17 proc.) jest ona zła.

Pogłębia się pesymizm w przewidywaniach rozwoju sytuacji w kraju, stanu gospodarki i jakości życia badanych. Blisko połowa (46 proc. - o 11 pkt. więcej niż w listopadzie) spodziewa się pogorszenia sytuacji w kraju. Zdaniem 37 proc. (spadek o 8 pkt.) sytuacja pozostanie bez zmian, poprawy spodziewa się jedna dziesiąta badanych (o 4 pkt. mniej niż w poprzednim sondażu).W porównaniu z listopadem pogorszyły się też przewidywania dotyczące sytuacji politycznej. Według grudniowego sondażu nadal ponad połowa (54 proc.) uważa, że nic się pod tym względem nie zmieni, ale o 5 pkt. (do 27 proc.) - wzrósł odsetek uważających, że sytuacja polityczna w kraju się pogorszy, o 4 pkt. (do 11 proc.) zmalała grupa optymistów.

Reklama

38 proc. ankietowanych spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej (o 7 pkt. więcej niż miesiąc wcześniej), co ósmy (13 proc.) uważa, że się ona poprawi. Najliczniejsza jest grupa tych, którzy nie oczekują zmian - 41 proc. (spadek o 4 pkt.).

Najbardziej pogorszyły się prognozy dot. warunków gospodarstw domowych respondentów. Przewidujących pogorszenie przybyło o 9 pkt. (do 30 proc.); 14 proc. (o 4 pkt. mniej niż w listopadzie) wyraziło nadzieję na poprawę, 56 proc. (spadek o 5 pkt.) przekonanie, że ich sytuacja materialna się nie zmieni.

Analogicznie pogorszyły się przewidywania dotyczące poziomu życia rodzin. Do 31 proc. (o 9 pkt.) wzrósł odsetek przekonanych, że zmieni się on na gorsze; o 4 pkt. (do 45 proc.) ubyło tych, którzy sądzą, że będzie im się żyło tak samo, także o 4 pkt. (do 15 proc.) zmalała grupa optymistów.

Ankietowani wykazali także mniejszy optymizm w przewidywaniach dotyczących sytuacji w zakładach pracy. Blisko jedna piąta (19 proc. - o 4 pkt. więcej) obawia się jej pogorszenia; o tyle samo (do 16 proc.) zmniejszył się odsetek tych, którzy sądzą, że się ona poprawi. Zdaniem ponad połowy (56 proc.) sytuacja pozostanie bez zmian.

Stabilne pozostają oceny sytuacji na rynku pracy. Nadal największa grupa (41 proc. - spadek o 3 pkt.) uważa, że w ich okolicy trudno o jakąkolwiek pracę, a jedna trzecia (34 proc.) - że można znaleźć pracę, ale trudno o odpowiednie zajęcie. Blisko co piąty (18 proc.) uważa, że w jego miejscowości nie ma żadnej pracy. O tym, że bez problemu można znaleźć odpowiednie zatrudnienie, było przekonanych 3 proc. uczestników sondażu.

Wciąż co trzeci pracujący (34 proc.) obawia się utraty pracy, a 8 proc. poważnie liczy się z taką ewentualnością. Niemal dwie trzecie (62 proc.) zatrudnionych uważa to za mało prawdopodobne, co czwarty (25 proc.) jest niemal pewny, że w nadchodzącym roku nie straci pracy.

Badanie z cyklu "Aktualne problemy i wydarzenia" Centrum Badania Opinii Społecznej Przeprowadziło 1-8 grudnia na 950-osobowej reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski.