Wieloletni "Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” zakłada realizację działań edukacyjnych i prozawodowych, umożliwiających zmniejszenie skali marginalizacji Romów. Projektowane przedsięwzięcia mają zapewnić im szansę na rozpoczęcie uregulowanego życia społecznego oraz realne wejście na rynek pracy przez promocję alternatywnych i elastycznych form oraz metod zatrudnienia i organizacji pracy. W praktyce chodzi o działalność gospodarczą oraz integrację społeczną i zawodową w jednym.

Reklama

CZYTAJ TAKŻE: Osiedle romskie pod szczególnym nadzorem policji>>>

Uczestnikami programu i bezpośrednimi wykonawcami zadań będą jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, a także placówki im podległe (ośrodki pomocy społecznej, szkoły, domy kultury, itp.) oraz organizacje pozarządowe, w tym organizacje romskie.

Realizacja zadań programu ma być finansowana przede wszystkim z rezerwy celowej budżetu państwa, środków samorządowych oraz unijnych z nowej perspektywy finansowej. Na wykonanie programu w latach 2014-2020 z budżetu państwa planuje się przeznaczyć 74,58 mln zł.

W Polsce żyje od 20 do 25 tys. Romów. Mieszkają głównie w większych miastach na obszarze całego kraju. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.