W sierpniu przybyło badanych, uważających, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku (wzrost o 2 punkty procentowe, do 50 proc.). Odsetek będących przeciwnego zdania pozostał na tym samym poziomie 36 proc., natomiast zdania na ten temat, podobnie jak w ubiegłym miesiącu, nie ma 14 proc. pytanych.

Reklama

Zadowolenie z kierunku rozwoju sytuacji w kraju częściej wyrażają ankietowani w wieku 55-64 lata (65 proc.), mieszkający w mniejszych miejscowościach, szczególnie na wsi (58 proc.), gorzej wykształceni (60 proc. z wykształceniem zasadniczym zawodowym i 58 proc. z podstawowym/gimnazjalnym). W grupach społeczno-zawodowych są to najczęściej renciści (73 proc.) i rolnicy (68 proc.).

Niezadowolone są z kolei osoby młodsze - taką odpowiedź deklaruje 45 proc. respondentów w wieku 18-34, mieszkający w większych miastach (52 proc.) i lepiej wykształceni (46 proc. o wykształceniu wyższym). W grupach społeczno-zawodowych częściej niż inni negatywnie na temat sytuacji w kraju wypowiadają się kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (52 proc.).

Sytuację w kraju lepiej też oceniają osoby bardziej religijne, o prawicowych poglądach politycznych, a w elektoratach partyjnych, ci którzy deklarują zamiar głosowania na KW Prawo i Sprawiedliwość. Niezadowolenie częściej wyrażają respondenci niepraktykujący religijnie, o lewicowych poglądach politycznych, a w elektoratach partyjnych – popierający KW Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz KKW Koalicja Obywatelska

W sierpniu poprawiła się także ocena sytuacji gospodarczej. Ponad połowa badanych (56 proc., co stanowi wzrost o 7 w stosunku do lipca) uważa, że jest dobra. 11 proc. sądzi przeciwnie, natomiast 29 proc. ankietowanych postrzega ją jako przeciętną.

Ocena życia poziomu badanych i ich rodzin raczej nie zmieniła się w stosunku do oceny lipcowej. 67 proc. badanych ocenia poziom swojego życia dobrze. Ci, którzy oceniają źle, stanowią grupę 29 proc. Tu jednocześnie wzrósł odsetek respondentów zadowolonych z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych (o 4 punkty procentowe, do 64 proc.), odsetek tych, którzy określają je jako przeciętne, zmalał natomiast o 4 punkty, do 31 proc. Liczba niezadowolonych się nie zmieniła i pozostała na poziomie 5 proc.

Autorka opracowania Małgorzata Omyła-Rudzka wskazała również, że w ciągu ponad miesiąca wzrosło przekonanie, iż bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę w swojej okolicy - uważa tak 26 proc. ankietowanych. Natomiast ponad połowa respondentów (52 proc.) twierdzi, że można wprawdzie znaleźć zatrudnienie, lecz trudno jest o pracę odpowiednią.

Reklama

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 22–29 sierpnia 2019 roku na liczącej 1029 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.