Według tego rozporządzenia Polska od 24 października, czyli od soboty, stała się strefą czerwoną z nowymi obostrzeniami, co już wcześniej zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. "Ustala się, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" - wynika z rozporządzenia.

Reklama

Zawiera ono też szereg zasad dotyczących chorych na Covid-19. Dotyczą one m.in. tego, że osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba że została ona skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji.

Takiej osobie informacja o wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon. Kwarantanna lub izolacja mogą być zawieszone na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku koronawirusa. W rozporządzeniu zwarto też sposób wypłaty świadczeń osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych.

Reklama

Według rozporządzenia prowadzenie usług hotelarskich jest dopuszczalne. Muszą się jednak stosować do zaleceń reżimu sanitarnego. Swoją działalność mogą prowadzić też jest fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, ale pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, przebywali wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun. "Stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi" - wyjaśniono.

Jeśli chodzi o gastronomię, to do przygotowywaniu i podawaniu posiłków jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu dostarczeniu. Z kolei targi, wystawy, kongresy czy np. konferencje są dopuszczalne, pod warunkiem realizowania tego rodzaju działalności za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Reklama

Równocześnie wprowadzono nowe zasady dla seniorów. Zaleca się, by osoby powyżej 70 lat nie przemieszczały się, chyba że robią to w ramach wykonywania zawodu lub wychodzą do kościoła albo po to, by zaspokoić niezbędne potrzeby życiowe np. na zakupy.

W sklepach do 100 m kw. przebywać może maksymalnie pięciu klientów na jedną kasę, a w większych - powyżej 100 m kw. - jeden na 15 m kw.

Ponadto, według przepisów, małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00 mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.

W myśl rozporządzenia również udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego jest czasowo wstrzymane. Co do zgromadzeń, to maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż pięć osób. Do odwołania zakazuje się organizowania innych imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju. Wyjątkiem są spotkania lub zebrania służbowe. To ograniczenie nie dotyka także m.in. egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych, czy konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2020 roku z wyjątkiem dwóch przepisów.