Praca podczas upałów: Najważniejsze obowiązki pracodawcy

W czasie trwania upałów pracodawca powinien:

  • zapewnić bezpłatne zimne napoje na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 stopni Celsjusza,
  • przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych zapewnić do celów higienicznych co najmniej 90 litrów wody dziennie na każdego pracownika,
  • przy pracy na otwartej przestrzeni powinien zapewnić możliwość odpoczynku przed upałem w miejscu zacienionym i zadaszonym,
  • utrzymywać w stałej sprawności oraz czystości urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, a stosowana w pomieszczeniach pracy klimatyzacja i wentylacja nie może powodować przeciągów ani wyziębienia pomieszczeń – strumień powietrza nie powinien być kierowany bezpośrednio na stanowisko pracy,
  • w pomieszczeniach pracy zabezpieczyć okien przed nadmiernym nasłonecznieniem, np. poprzez rolety i żaluzje.
Reklama

Podczas upałów pracodawca powinien zapewnić także szczególną ochronę pracownikom młodocianym i kobietom w ciąży oraz karmiących piersią.

Reklama

Temperatura miejsca pracy: Przepisy nie określają maksymalnej temperatury

Obowiązujące przepisy wskazują jedynie na temperatury minimalne. Zgodnie z regulacjami w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, ale nie niższą niż 14 stopni Celsjusza. Przyjmuje się, że w pomieszczeniach biurowych i w takich, w których wykonywana jest lekka praca fizyczna temperatura nie może być niższa niż 18 stopni Celsjusza.

Przepisy nie określają maksymalnej temperatury powietrza w pomieszczeniach w jakich praca może czy powinna być świadczona. Kiedy jest wykonywana w pomieszczeniach, w których temperatura spowodowana procesami technologicznymi jest wysoka, należy zapewnić łatwy dostęp do napojów – wyjaśnia dla dziennika.pl Michał Łyszczarz, ekspert prawa pracy. – Co istotne, przepisy nie wskazują też na to, aby na pracodawcy spoczywał obowiązek zapewnienia w tych pomieszczeniach klimatyzacji – zauważa ekspert.

Apel Głównego Inspektora Pracy o skracanie czasu pracy

Reklama

Główny Inspektor Pracy apeluje do pracodawców o skracanie czasu pracy podczas trwających upałów. Szczególnie w odniesieniu do tych pracowników, których dzienny wymiar czasu pracy przekracza 8 godzin. Wprowadzenie rotacji na stanowiskach pracy oraz dodatkowe przerwy pozwalające pracownikom ochłodzenie się i regenerację sił to kolejne podpowiedzi. Pracodawcy, którzy zdecydują się zarówno na skrócenie czasu pracy, jak i wprowadzenie dodatkowych przerw ze względu na upały powinni jednak pamiętać, że podjęcie taki kroków nie może wiązać się z obniżeniem wynagrodzenia należnego pracownikom.

Kary za łamanie przepisów BHP: Grzywny nawet do 30 000 tys. zł

Nieprzestrzeganie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy może skończyć się dla pracodawcy nałożeniem kary grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł. To nie wszystko, bowiem za niedopełnienie ciążących na pracodawcy obowiązków wynikających z tych przepisów może on nawet podlegać karze pozbawienia wolności do lat 3.

Odmowa pracy w czasie upałów

Czy pracownik może odmówić wykonywania swoich zawodowych obowiązków z uwagi na upały?

Każdy pracownik ma do tego prawo. Jeśli pracodawca nie zapewnił warunków pracy zgodnych z przepisami BHP stwarzając tym samym bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika, bądź w sytuacji, kiedy pracownik oceni, że jego stan psychofizyczny nie gwarantuje bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków i może on stwarzać zagrożenie dla innych osób, to pracownik może odmówić wykonywania swoich obowiązków. Co istotne, bez względu na to, który z tych powodów będzie przyczyną odmowy pracy to pracownik powinien o swojej decyzji niezwłocznie powiadomić pracodawcę – wyjaśnia Łyszczarz.