W listopadzie pracę prezydenta Andrzeja Dudy pozytywnie ocenia 42 proc. ankietowanych (spadek o 4 pkt proc.), a negatywnie - 46 proc. (wzrost o 3 pkt proc.). Zdania w tej sprawie nie ma 12 proc. respondentów.

Reklama

Prezydenturę Andrzeja Dudy chwalą niemal wszyscy zwolennicy rządzącego ugrupowania, a także wyraźna większość osób o poglądach prawicowych i najbardziej zaangażowanych w praktyki religijne. Opinie lepsze niż przeciętne CBOS rejestruje także wśród najstarszych respondentów, mieszkańców wsi, osób mających wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe, ankietowanych pracujących w prywatnych gospodarstwach rolnych, w tym rolników, a ponadto wśród badanych uzyskujących niskie dochody w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym (poniżej 1500 zł).

Dezaprobata obecnej prezydentury przeważa w największym stopniu wśród zwolenników Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polski 2050 oraz wśród respondentów identyfikujących się z lewicą. Jest ona także zauważalnie częstsza niż przeciętnie wśród ankietowanych nieuczestniczących w praktykach religijnych, o centrowej orientacji politycznej, wśród osób w wieku od 25 do 44 lat, mieszkańców miast liczących powyżej 19 999 ludności, szczególnie największych aglomeracji (półmilionowych i większych), wśród badanych mających wyższe wykształcenie, kadry kierowniczej i specjalistów, pracowników administracyjno-biurowych, prywatnych przedsiębiorców, ankietowanych pracujących w spółkach właścicieli prywatnych i państwa oraz w sektorze prywatnym (poza rolnictwem) i uzyskujących najwyższe dochody per capita.

Jak Polacy oceniają pracę Sejmu?

Reklama

W listopadzie działalność Sejmu pozytywnie ocenia 22 proc. badanych (spadek o 3 pkt proc. w stosunku do październikowego pomiaru), natomiast 61 proc. (wzrost o 1 pkt proc.) wypowiada się o niej z dezaprobatą. Zdania w tej sprawie nie ma 17 proc. respondentów.

Dobrze pracę posłów najczęściej oceniają zwolennicy Zjednoczonej Prawicy, ankietowani mający prawicowe poglądy oraz zaangażowani w praktyki religijne, respondenci najstarsi (powyżej 64 roku życia), mieszkańcy wsi, badani mający wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe, a także uzyskujący niskie dochody w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym (poniżej 1500 zł).

Niezadowoleniem z funkcjonowania Sejmu wyróżniają się najbardziej elektoraty uwzględnionych w analizie ugrupowań opozycyjnych (Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 Szymona Hołowni, Lewicy, Konfederacji Wolność i Niepodległość) oraz badani identyfikujący się z lewicą i nieangażujący się w praktyki religijne. Negatywne opinie są ponadto relatywnie częste wśród osób mających od 25 do 44 lat, mieszkańców największych miast, respondentów najlepiej wykształconych, kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem, pracowników administracyjno-biurowych, pracowników usług, wśród osób zatrudnionych w spółkach właścicieli prywatnych i państwa oraz w sektorze prywatnym poza rolnictwem i badanych uzyskujących najwyższe dochody per capita (co najmniej 3000 zł).

Reklama

Jak Polacy oceniają pracę Senatu?

Zadowolenie z pracy senatorów wyraża obecnie 27 proc. respondentów (spadek o 3 pkt proc.), a niezadowolenie – 48 proc. (spadek o 1 pkt proc.). Zdania w tej sprawie nie ma 25 proc. badanych.

Pozytywne oceny działalności Senatu przeważają wśród zwolenników Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050. Sprzyja im również zamieszkiwanie w największych miastach, wysokie dochody per capita i lewicowa orientacja polityczna. Natomiast negatywnymi opiniami wyróżniają się najbardziej zwolennicy Zjednoczonej Prawicy i Konfederacji, osoby identyfikujące się z prawicą, a poza tym technicy i średni personel oraz pracownicy usług.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: 1) wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 2) wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, 3) samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 listopada 2021 roku na próbie liczącej 1100 osób (w tym: 56,1 proc. metodą CAPI, 29,8 proc. – CATI i 14,1 proc. – CAWI).

CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.