Ze względu na istniejące regulacje wewnętrzne sądów powszechnych, prokuratur i Kościoła katolickiego, istnieją uzasadnione obawy, że akta, na podstawie których Państwowa Komisja ma prowadzić postępowania wyjaśniające, zostaną zniszczone zanim będzie możliwość podjęcia czynności w sprawie - dodano.

Reklama

O apelu do Prokuratura Generalnego oraz biskupów ordynariuszy poinformowano za pośrednictwem komunikatu prasowego. Jak podkreślono, komisja jest jedyną instytucją, która – w ramach tzw. postępowań wyjaśniających - może wyjaśniać sprawy, w których nastąpiło przedawnienie karalności. - Ze względu na istniejące regulacje wewnętrzne sądów powszechnych, prokuratur i Kościoła katolickiego, istnieją uzasadnione obawy, że akta, na podstawie których Państwowa Komisja ma prowadzić postępowania wyjaśniające, zostaną zniszczone zanim będzie możliwość podjęcia czynności w sprawie - czytamy.

Reklama

Archiwa kategorii A

Komisja wnioskuje o to, żeby sprawy dotyczące przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełnionych na szkodę małoletniego poniżej lat 15 zostały zaliczone do materiałów archiwalnych kategorii A, tj. spraw, które po upływie okresu przechowywania nie podlegają niszczeniu i są przechowywane wieczyście.

Komisja apeluje również do biskupów, by w takich przypadkach odstąpili od stosowania kanonu Kodeksu prawa kanonicznego, który stanowi, że "każdego roku należy zniszczyć dokumenty spraw karnych w zakresie obyczajów, dotyczące osób zmarłych albo spraw zakończonych przed dziesięciu laty wyrokiem skazującym, zachowując krótkie streszczenie faktu wraz z tekstem wyroku". Organ chce ponadto zachowania dokumentów w pozostałych sprawach dotyczących wykorzystania seksualnego małoletnich, w tym wszelkich innych materiałów występujących w postępowaniach sądowo-kanonicznych lub karno-administracyjnych.

Apel o nieniszczenie akt jest wynikiem analizy procedur przechowywania akt zarówno obowiązujących sądy powszechne, prokuratury, jak i prowadzonych przez instytucje kościołów i związków wyznaniowych - czytamy. Jak podkreślono, doświadczenia komisji dominikańskiej oraz francuskiej (CIASE) potwierdzają, że dopiero poznanie konkretnych spraw, zawierających opisy przestępstw i podjęte działania, umożliwia ocenę postępowania.