Dokument zamieszczono na stronie ugrupowania. Jak podkreślono, program składa się z 14 kluczowych dla Polski obszarów: ustrój, bezpieczeństwo, wymiar sprawiedliwości i prawa obywatelskie, reforma instytucjonalna UE, bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin i godna praca, mieszkalnictwo, zdrowie, profilaktyka i aktywność fizyczna, oświata i zasoby intelektualne młodego pokolenia, kultura, cyfryzacja, rozwój infrastrukturalny, woda, rolnictwo, energetyka i górnictwo. Program zakreśla perspektywę do 2031 r.

Reklama

Propozycje ustrojowe

Wśród propozycji ustrojowych, oprócz ogłoszonej w sobotę zmiany ordynacji w wyborach do Sejmu z proporcjonalnej na mieszaną, zawarto m.in. wybór komendantów straży gminnej i miejskiej w lokalnych wyborach powszechnych. Jak wskazano, dzięki temu lokalne straże zyskają silniejszą legitymizację, a mieszkańcy – głos w sprawach bezpieczeństwa, co ma zwiększyć ich poczucie sprawczości.

Reklama

Kolejna propozycja to wzmocnienie centrum rządu poprzez przeniesienie wojewodów pod bezpośredni nadzór premiera. "Zgodnie z Konstytucją, są oni przedstawicielami Rady Ministrów w województwie. W wyniku reformy wojewodowie będą funkcjonować bezpośrednio pod nadzorem premiera, w ramach jego Kancelarii, w przeciwieństwie do stanu obecnego, w którym bezpośredni nadzór sprawuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji" - podano.

Zniesienie immunitetu

Zapowiedziano działania zmierzające do zniesienia instytucji immunitetu formalnego. "Wymóg uzyskania zgody na ściganie powinien być stosowany wyłącznie do prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia, jako że te instytucje mogą być stosowane przez jednostki do obstrukcji działań parlamentarzystów" - napisano. Program przewiduje też reformę Sądu Najwyższego. "Stanie się on elitarnym sądem prawa. Sąd Najwyższy skupi się na sprawach szczególnej wagi oraz skargach nadzwyczajnych, gdy dojdzie do rażąco niesprawiedliwych prawomocnych wyroków sądowych. Z wyjątkiem zatrudnienia na uczelni wyższej sędziowie Sądu Najwyższego nie będą mogli podejmować innej pracy" - przekazano.

PiS: Uprościmy postępowania sądowe

Zgodnie z dokumentem, ma być wprowadzona szybka ścieżka sądowa dla frankowiczów. "Uprościmy postępowanie sądowe w sprawach frankowych. Przerzucimy przy tym ciężar dowodu z obywateli na banki. To bank będzie musiał wykazać, że nie oszukał swoich klientów, oferując im kredyt w obcej walucie" - czytamy w programie.

W zakresie rynku pracy zaproponowano stworzenie nowego, elastycznego grantu na pracę zdalną dla rodzica powracającego na rynek pracy (do wysokości 3-krotności minimalnego wynagrodzenia) oraz grantu na pracę zdalną dla opiekuna osoby niepełnosprawnej (do wysokości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia). "Grant będzie przyznawany pracodawcy za zatrudnienie bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 lat (aktualnie granicą jest 6 lat) lub bezrobotnego, sprawującego opiekę nad osobą zależną (np. osobą starszą). Grant otrzyma również pracodawca za zatrudnienie bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej. W tym przypadku grant będzie przysługiwał w wysokości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia. W obu sytuacjach pracodawca, który otrzymał grant, będzie musiał utrzymać zatrudnienie bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy" - poinformowano.

Ponadto - jak czytamy - pracodawca, zatrudniający osobę młodą, będzie mógł liczyć na dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy zdalnej, co ma być zachętą do zatrudniania i aktywizacji osób młodych, m.in. z mniejszych miejscowości i wsi. Dofinansowanie będzie przyznawane pracodawcy za zatrudnienie bezrobotnego lub poszukującego pracy do 30. roku życia, albo osobie sprawującej opiekę nad osobą zależną (np. osobą starszą). Warunkiem przyznania dofinansowania będzie zadeklarowanie przez osobę zatrudnianą, że miejsce świadczenia pracy zdalnej oraz miejsce zamieszkania znajduje się na terenie zagrożonym depopulacją (głównie będą to małe miasteczka i wsie).

Budowa 45 tys. klubów i sekcji sportowych w Polsce. Do 2031 roku

W obszarze aktywności fizycznej program zakłada zbudowanie do 2031 r. 45 tys. klubów lub sekcji sportowych w Polsce. W tym celu ma powstać program "Bon Olimpijski", który "w sposób oddolny, równomierny pod względem geograficznym, będzie wzmacniał finansowo istniejące kluby, a także stymulował powstawanie nowych klubów oraz nowych sekcji w klubach istniejących".

Jeśli chodzi o edukację, przewidziano m.in. wprowadzenie programu odrabiania prac domowych w klasach I–III wyłącznie na zajęciach pozalekcyjnych i dążenie - w ciągu do 2-4 lat - do "maksymalnej redukcji patologicznego zjawiska korepetycji". Zapowiedziano wprowadzenie obowiązkowego, zakończonego zaliczeniem, kursu pierwszej pomocy dla najstarszych roczników szkół średnich.

W sferze kultury założono m.in. powołanie zagranicznych filii Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina (Francja, Wielka Brytania) oraz trwałą współpracę ze światowymi centrami chopinowskimi. W zakresie zdrowia i profilaktyki zadeklarowano zwiększenie liczby poradni lekarza rodzinnego i wprowadzenie w poradniach specjalistycznych pakietu świadczeń, które mają pozwolić na przeprowadzenie jak najszerszej wymaganej diagnostyki w ramach jednej porady.

"Reforma Unii Europejskiej"

W programie zapisano także reformę instytucjonalną Unii Europejskiej, m.in. sprzeciw wobec prób forsowania przez część państw, z Niemcami, Francją i krajami Beneluksu na czele, zmian instytucjonalnych, polegających na rezygnacji z zasady jednomyślności i dążenie do rozszerzenia Unii Europejskiej.

Zaproponowano też zawarcie w traktatach unijnych możliwości odwołania się do woli obywateli, wyrażonej w referendum. "Negatywny wynik referendum w choćby jednym kraju członkowskim, przy spełnieniu progu frekwencyjnego 50 proc., winien skutkować zaprzestaniem procedowania projektu aktu prawnego" - podkreślono. PiS postuluje też wprowadzenie zasady kadencyjności członków KE i TSUE, co miałoby służyć bezpośredniej kontroli demokratycznej nad tymi instytucjami – maksymalnie dwóch kadencji dla członków Komisji Europejskiej oraz maksymalnie jednej kadencji dla sędziów TSUE. Ponadto ugrupowanie zapowiedziało, że będzie domagać się stworzenia procedury badania praworządności działań instytucji europejskich.